İBN ARABŞAH, Şehâbeddin - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBN ARABŞAH, Şehâbeddin ile İLİŞKİLİ MADDELER

شهاب الدين ابن عربشاه
Sır katibi ve şehzadelerinin hocası olduğu padişah
MEHMED I
Osmanlı padişahı (1413-1421).
Ailesiyle birlikte Semerkant'a gönderen, tarihçisi olarak tanındığı hükümdar
TİMUR
Timurlu hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1370-1405).
Adına birkaç kitap yazdığı, bir iftiradan dolayı hapse atan sultan
ÇAKMAK, el-Melikü’z-Zâhir
Memlük sultanı (1438-1453).
Hakkında geniş bilgi verdiği hükümdar
CENGİZ HAN
Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk hükümdarı (1206-1227).
Oğlu
İBN ARABŞAH, Tâceddin
Hanefî fakihi.
Tecvid dersi aldığı hocası
CÜRCÂNÎ, Seyyid Şerîf
Arap dili, kelâm ve fıkıh âlimi.
Hadis ve kıraat hocası
İBNÜ’l-CEZERÎ
Kıraat ve hadis âlimi.
Fıkıh hocası
BEZZÂZÎ
Hanefî fıkıh âlimi.
Hocası
MOLLA FENÂRÎ
Osmanlı âlimi.
Yakın dostu
İBN TAĞRÎBERDÎ
Memlükler dönemi tarihçisi.
ACÂİBÜ’l-MAKDÛR
İbn Arabşah’ın (ö. 854/1450) Timur devrini ve Timur’un halefleri arasındaki hâkimiyet mücadelelerini anlatan eseri.
Şehzade Murad adına Türkçe'ye tercüme ettiği eser
CEVÂMİU’l-HİKÂYÂT
Avfî’nin (ö. 629/1232 [?]) edebiyatla, ahlâkla ve tarihî kişilerle ilgili hikâyelerden oluşan Farsça eseri.
Tefsirini Türkçe'ye tercüme ettiği âlim
SEMERKANDÎ, Ebü’l-Leys
Fakih, müfessir ve sûfî.
et-Taʿbîrü’l-Ḳādirî adlı eserini manzum olarak Türkçe'ye tercüme ettiği müellif
DÎNEVERÎ, Nasr b. Ya‘kūb
Daha çok et-Taʿbîrü’l-Ḳādirî adlı eseriyle tanınan müellif, kâtip ve şair.
Fâkihetü’l-ḫulefâʾ ve müfâkehetü’ẓ-ẓurefâ adlı eserini Latince tercüme ve şerhiyle yayımlayan kişi
FREYTAG, Georg Wilhelm
Arapça-Latince sözlüğüyle tanınan Alman şarkiyatçısı.
Fâkihetü’l-ḫulefâʾ ve müfâkehetü’ẓ-ẓurefâ adlı eserinin Cengiz Han'a dair kısmını tercüme ederek yayımlayan kişi
YALTKAYA, Mehmet Şerefettin
Din âlimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Diyanet İşleri başkanı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER