İBN KUTEYBE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBN KUTEYBE ile İLİŞKİLİ MADDELER

ابن قتيبة
TE’VÎLÜ MUHTELİFİ’l-HADÎS
İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) hadisçilere yönelik suçlamalara cevap verdiği eseri.
TE’VÎLÜ MÜŞKİLİ’l-KUR’ÂN
İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) Kur’ân-ı Kerîm’e yönelik itirazlara cevap verdiği eseri.
UYÛNÜ’l-AHBÂR
İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) edep ve muhâdarât ile değişik konulara dair eseri.
el-MAÂRİF
İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) tarih ve ensâb ağırlıklı bilgiler içeren ansiklopedik eseri.
EDEBÜ’l-KÂTİB
İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) devlet hizmetinde görev alan kâtip sınıfı için kaleme aldığı Arap diline dair eseri.
eş-Şİ‘R ve’ş-ŞUARÂ
İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) Arap şiiri ve şairlerine dair eseri.
Hocası
CÂHİZ
Arap edebiyatının en büyük nesir yazarlarından ve Mu‘tezile kelâmcılarından biri.
Hocası
İBN RÂHÛYE
Hadis, fıkıh ve tefsir âlimi.
Hocası
SİCİSTÂNÎ, Ebû Hâtim
Arap dili ve edebiyatı, Kur’an ilimleri, hadis ve ahbâr âlimi, râvi.
Hocası
EBÛ UBEYD, Kāsım b. Sellâm
Arap dili ve edebiyatı, fıkıh, hadis ve kıraat âlimi.
Hocası
İBN SELLÂM el-CUMAHÎ
Ṭabaḳātü fuḥûli’ş-şuʿarâʾ adlı eseriyle tanınan edip, râvi, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
GARÎBÜ’l-KUR’ÂN
İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) Kur’ân-ı Kerîm’deki garîb kelimelere dair eseri.
Hocası
RİYÂŞÎ
Basra mektebine mensup dil ve edebiyat âlimi.
Edebî tenkit konusundaki görüşlerini etkilediği âlim
KUDÂME b. CA‘FER
Şiir tenkidi ve kamu maliyesi alanlarındaki eserleriyle tanınan Abbâsî divan kâtibi.
Edebî tenkit konusundaki görüşlerini etkilediği âlim
SEÂLİBÎ, Ebû Mansûr
Arap dili ve edebiyatı âlimi, şair.
Edebî tenkit konusundaki görüşlerini etkilediği âlim
İBN REŞÎḲ el-KAYREVÂNÎ
Âlim, şair, edip ve tenkitçi.
Kendisine nispet edilen eser
el-İMÂME ve’s-SİYÂSE
İlk devir halifeler tarihi.
Edebü'l-kâtib adlı eserini ithaf ettiği devlet adamı
İBN HÂKĀN, Ebü’l-Hasan
Abbâsî veziri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER