İBN NÂCİYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN NÂCİYE

ابن ناجية
Müellif:
İBN NÂCİYE
Müellif: BİLAL SAKLAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1999
Erişim Tarihi: 19.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-naciye
BİLAL SAKLAN, "İBN NÂCİYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-naciye (19.04.2024).
Kopyalama metni

210’da (825) doğdu (Kehhâle, VI, 142). Aslen Mağrib’de Berber (Bilâdülberber) bölgesinden olup daha sonra Bağdat’a yerleştiği anlaşılmaktadır. Ebû Bekir b. Ebû Şeybe, Süveyd b. Saîd, İsmâil b. Mûsâ el-Fezârî, Abdüla‘lâ b. Hammâd en-Nersî, Abdullah b. Muâviye el-Cumahî ve Bündâr diye tanınan Muhammed b. Beşşâr’dan hadis rivayet etti. Kendisinden kıraat âlimi Ebü’l-Kāsım İbnü’n-Nehhâs, Taberânî, Ebû Bekir İbnü’l-Enbârî, Ebû Bekir eş-Şâfiî, İbnü’l-Ciâbî ve Ebû Hafs İbnü’z-Zeyyât gibi âlimler rivayette bulundular. Hatîb el-Bağdâdî, İbn Nâciye’yi “sika” ve “sebt” terimleriyle değerlendirmiş, Zehebî de onun için “hüccet” terimini kullanmıştır. Çok hadis rivayet eden âlimlerden olduğu belirtilen İbn Nâciye 1 Ramazan 301’de (31 Mart 914) Bağdat’ta vefat etti.

İbn Abdülber en-Nemerî, İbn Nâciye’nin 132 cüzden meydana gelen el-Müsned adlı eserini İbn Nemerî’nin gördüğünü belirtmekte, ancak eserin günümüze ulaşıp ulaşmadığına dair bilgi bulunmamaktadır.


BİBLİYOGRAFYA

, X, 104-105.

, I, 501.

, II, 124-125.

, VI, 125.

, II, 417.

, II, 696-697.

a.mlf., , XIV, 164-166.

a.mlf., el-Muʿîn fî ṭabaḳāti’l-muḥaddis̱în, Kahire 1987, s. 159.

, XVII, 474-475.

, II, 235.

, VI, 142.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1999 yılında İstanbul’da basılan 20. cildinde, 224 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER