İBN YERBÛ‘ eş-ŞENTERÎNÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN YERBÛ‘ eş-ŞENTERÎNÎ

ابن يربوع الشنتريني
Müellif:
İBN YERBÛ‘ eş-ŞENTERÎNÎ
Müellif: EMİN ÂŞIKKUTLU
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1999
Erişim Tarihi: 28.03.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-yerbu-es-senterini
EMİN ÂŞIKKUTLU, "İBN YERBÛ‘ eş-ŞENTERÎNÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-yerbu-es-senterini (28.03.2023).
Kopyalama metni

444’te (1052) doğdu. Aslen Şenterînli (Santarem) olup Şentemeriyeli (Santaver) olduğu da söylenen (İbnü’l-Ebbâr, s. 212) İbn Yerbû‘ daha sonra Kurtuba’ya yerleşti ve “Kurtuba muhaddisi” diye tanındı. İbn Dilhâs, Ebû Ali el-Gassânî ve Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’inin Ebû Zer el-Herevî nüshasını kendisinden dinlediği Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Îsâ b. Muhammed b. Manzûr el-Kaysî el-İşbîlî kendilerinden hadis dinleyip icâzet aldığı hocalarından bazılarıdır. Ebû Ca‘fer İbnü’l-Bâziş ile İbn Beşküvâl de onun meşhur iki talebesidir.

Uzun süre yanından ayrılmadığı hocası Ebû Ali el-Gassânî onun bilgi ve zekâsını övmüş, İbn Beşküvâl de kendisini zabtı sağlam, güvenilir bir muhaddis, cerh ve ta‘dîl açısından hadis ricâlini iyi bilen bir âlim olarak tanıtmıştır (eṣ-Ṣıla, I, 294). Zâhirî mezhebini benimseyen İbn Yerbû‘ 9 Safer 522’de (13 Şubat 1128) vefat etti ve Rabaz Kabristanı’na defnedildi.

Pek çok kitap yazdığı belirtilen İbn Yerbû‘un kaynaklarda adı geçen bazı eserleri şunlardır: el-İḳlîd fî beyâni’l-esânîd, Tâcü’l-ḥilye ve sirâcü’l-buġye fî maʿrifeti esânîdi’l-Muvaṭṭaʾ, Lisânü’l-beyân ʿammâ fî kitâbi Ebî Naṣr el-Kelâbâẕî mine(‘l-iġfâl ve)’n-nuḳṣân, el-Minhâc fî ricâli Müslim b. Ḥaccâc.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 293-294.

İbnü’l-Ebbâr, el-Muʿcem fî aṣḥâbi’l-Ḳāḍî eṣ-Ṣadefî (nşr. İbrâhim el-Ebyârî), Beyrut 1410/1989, s. 212-213.

, XIX, 578-579.

a.mlf., , II, 416; IV, 1271-1272.

a.mlf., : sene 521-540, s. 76-77.

, s. 461.

, IV, 66.

, I, 113, 210; II, 402, 588.

, I, 454.

, IV, 191.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1999 yılında İstanbul’da basılan 20. cildinde, 449 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER