İBRÂHİM PAŞA, Kavalalı - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBRÂHİM PAŞA, Kavalalı ile İLİŞKİLİ MADDELER

Âsi ilân eden padişah
MAHMUD II
Osmanlı padişahı (1808-1839).
Resmen Mısır valiliğine tayin eden padişah
ABDÜLMECİD
Osmanlı padişahı (1839-1861).
Babası
KAVALALI MEHMED ALİ PAŞA
Mısır valisi ve kendi adıyla anılan hânedanın kurucusu.
Kardeşi
SAİD PAŞA
Mısır valisi.
Oğlu
MUSTAFA FÂZIL PAŞA
Osmanlı devlet adamı.
Oğlu
İSMÂİL PAŞA, Hidiv
Mısır valisi ve Mısır’ın ilk hidivi (1863-1879).
Yeğeni
ABBAS HİLMİ I
Mısır valisi.
Belen’de mağlûp ettiği kişi
HÜSEYİN PAŞA, Ağa
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasında önemli rol oynayan Osmanlı veziri, Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye’nin ilk seraskeri.
Konya'da mağlup edip esir aldığı sadrazam
REŞİD MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Kütahya'da görüştüğü ve Halep, Şam ve Adana'nın kendisine verilmesi şartıyla anlaştığı kişi
MUSTAFA REŞİD PAŞA
Osmanlı sadrazamı, Tanzimat döneminin önde gelen devlet adamlarından.
Dir‘iye’yi zaptederek ele geçirdiği kişi
ABDULLAH b. SUÛD
Necid’de hüküm süren Suûdî ailesine mensup Vehhâbî emîri.
Üzerine gönderilen Osmanlı ordusunun kurmay subaylarından
MOLTKE, Helmuth von
Bir süre Osmanlı hizmetinde bulunan Prusyalı asker ve devlet adamı.
Mısır'daki yönetime karşı Rusya ile yapılan antlaşma
HÜNKÂR İSKELESİ ANTLAŞMASI
Rusya ile 8 Temmuz 1833’te imzalanan savunma ittifak antlaşması.
Hicaz'a yaptığı seferle kontrol altına aldığı akım
VEHHÂBÎLİK
Muhammed b. Abdülvehhâb’a (ö. 1206/1792) nisbet edilen dinî-siyasî akım.
Mısır'da tayin edildiği görev
DEFTERDAR
Osmanlılar’da maliye teşkilâtının başı.
Mekke'de tayin edildiği görev
ŞEYHÜLHAREM
Mescid-i Harâm ile Mescid-i Nebevî’de ders veren tanınmış âlimlere, buralarda görev yapan hizmetlilerden sorumlu kişilere, ayrıca Mekke ve Medine’nin yönetimini üstlenen kimselere verilen unvan.
Doğduğu yer
KAVALA
Yunanistan’ın Makedonya kesiminde liman şehri.
Babasının Bâbıâli’ye vermeyi tahahhüt ettiği vergiye karşılık rehin olarak gönderildiği yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
İdareci olarak tayin edildiği yer
SAÎD
Mısır’da bir bölge.
Vali olarak görevlendirildiği yer
HABEŞ EYALETİ
Osmanlılar’ın, Doğu Afrika’da 1555’te kurdukları eyalet.
İsyanı bastırmak üzere vali olarak tayin edildiği yer
MORA
Yunanistan’ın güneyindeki tarihî Peloponnesos yarımadasına verilen isim.
Ele geçirdiği bölge
SURİYE
Ortadoğu’da bir Akdeniz ülkesi.
İngiliz konsolosluğunun ve Protestan piskoposluğunun açıldığı yer
KUDÜS
Üç ilâhî dinde de önemli bir yere sahip olan ve kutsal sayılan şehir.
Oluşturduğu yönetime karşı ayaklanma meydana gelen yer
NABLUS
Filistin’de tarihî bir şehir.
Dürzîlerin yönetimine karşı ayaklandıkları yer
HAVRAN
Suriye’nin güneyinde bir bölge.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER