İLÂHİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İLÂHİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

الهى
İlâhi türünde başarılı ürünler veren şair
YÛNUS EMRE
Mutasavvıf Türk şairi.
Konuyla ilgili araştırma yapan ilim adamı
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Konuyla ilgili araştırma yapan ilim adamı
ARAT, Reşit Rahmeti
Türk dili ve lehçeleri âlimi.
İlâhi bestekârı
ZEKÂİ DEDE
Türk mûsikisi bestekârı ve mûsiki hocası.
Bektaşî tarikatına mensup şairlerin yazdığı nefes
BEKTAŞÎ MÛSİKİSİ
Bektaşî tarikatı toplantılarında icra edilen mûsiki.
CUMHUR İLÂHİSİ
Türk dinî mûsikisinde tekke mûsikisine ait bir form.
RAMAZAN İLÂHİSİ
Cami ve tekkelerde cemaatle kılınan teravih namazının her dört rek‘atı arasında okunan ilâhi.
MUHARREMİYYE
Türk edebiyatında Kerbelâ Vak‘ası’nı anlatan mersiyelerle bunların bestelenmiş şekillerinin ve yeni yılı tebrik için yazılmış şiirlerin genel adı.
TEVHİD
Türk-İslâm edebiyatında Allah’ın varlığını, birliğini, kudretini, esmâ ve sıfatı ile bunların kâinattaki tezahürlerini ele alan manzum-mensur edebî tür.
MÜNÂCÂT
Klasik Şark edebiyatlarında konusu Allah’a yakarış olan manzumelerle bunların bestelenmiş şekillerine verilen ad.
NA‘T
Hz. Peygamber için yazılan övgü şiiri.
TEVŞÎH
Türk dinî mûsikisinde bir form.
MERSİYE
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında özellikle ölenin veya kaybedilen değerlerin ardından onu öven ve kaybının üzüntüsünü terennüm eden şiirlerin genel adı.
DURAK
Türk dinî mûsikisinin tekke mûsikisine ait formlarından biri.
ŞUĞUL
Türk dinî mûsikisinde bir form.
TESBİH
Allah’ın noksan sıfatlardan münezzeh ve yüce olduğuna inanıp bunu sözleri ve davranışlarıyla belirtme anlamında terim.
TEKKE EDEBİYATI
HECE VEZNİ
Türk şiirinde çok eskiden beri kullanılan ve mısralardaki hece sayısının eşitliği esasına dayanan vezin.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER