CUMHUR İLÂHİSİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

CUMHUR İLÂHİSİ

Müellif:
CUMHUR İLÂHİSİ
Müellif: NURİ ÖZCAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1993
Erişim Tarihi: 25.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/cumhur-ilahisi
NURİ ÖZCAN, "CUMHUR İLÂHİSİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cumhur-ilahisi (25.02.2024).
Kopyalama metni

“Topluca okunan ilâhi” anlamına gelir. Mevleviyye ve Bektaşiyye dışındaki tarikatlara ait tekkelerde kelime-i tevhid zikrinden sonra ism-i celâl zikrine geçilmeden önceki arada okunurdu.

Cumhur ilâhilerini diğerlerinden ayıran en önemli özellik, bu ilâhilerin hazır bulunanlar tarafından birlikte okunmasıdır. Güfteleri tanınmış mutasavvıf şairlerin manzumelerinden seçilmiştir. Devr-i hindî usulündeki çok az istisnaları dışında hep evsat usulü ile ölçülmüşlerdir. Esasında tekkelere mahsus olan cumhur ilâhilerinin nâdiren bazı dinî merasimler münasebetiyle camilerde ve sarayda huzûr-ı hümâyunda okunduğu da olmuştur.


BİBLİYOGRAFYA

Hızır İlyas, Târîh-i Enderûn, İstanbul 1276, s. 190-191.

Mehmed Rûşen Efendi, Mecmûa-i İlâhiyyât, Hacı Selim Ağa Ktp., Hüdâî Efendi, nr. 1804, vr. 7b, 12b, 17b, 56a.

, I, 161.

, s. 161-162, 658, 713.

, I, 24-25, 28-35; II, 14-17, 66-70.

, V, 18-29, 80-83.

Halil Can, “Dinî Türk Musikisi Lûgatı”, , sy. 217 (1966), s. 14.

Saadet Gültaş, “Saadeddin Heper ile Mülâkat”, Kök, I, İstanbul 1981, s. 18.

, XI, 263.

, I, 310.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1993 yılında İstanbul’da basılan 8. cildinde, 94 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER