İLHÂMÎ, Abdülvehhâb - TDV İslâm Ansiklopedisi

İLHÂMÎ, Abdülvehhâb

عبد الوهّاب إلهامي
İLHÂMÎ, Abdülvehhâb
Müellif: AMIR LJUBOVIĆ, MUHAMMED ARUÇİ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2000
Erişim Tarihi: 21.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ilhami-abdulvehhab
AMIR LJUBOVIĆ, MUHAMMED ARUÇİ, "İLHÂMÎ, Abdülvehhâb", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ilhami-abdulvehhab (21.05.2024).
Kopyalama metni

Teşany (Tešanj) kadılığına bağlı Jepçe (Žepče) kasabasında (Bosna-Hersek) doğdu. Asıl adı Abdülvehhâb, mahlası İlhâmî’dir. Babasını ve annesini çok küçük yaşta kaybetti. Öğrenimini Jepçe ve Teşany kasabalarında tamamladı. Fojnica’ya bağlı Jivçiçi (Živčići-Vukeljići) köyündeki Nakşibendî Tekkesi şeyhi Hüseyin Baba’ya intisap edip hilâfet aldıktan sonra İstanbul’a giderek bir süre orada ikamet etti. Jepçe’deki Ferhâdiye Camii’nde imam ve hatiplik görevinde bulundu. Yöneticilerin bölgedeki halk ve aydınlara zulmettiğini ve toplumdaki düzensizlikleri dile getirdiği için Bosna Valisi Celâleddin Paşa tarafından Travnik kasabasına çağrılarak kalede idam edildi.

İlhâmî halk tarafından velî olarak kabul edilmiş, kabri üzerinde yaptırılan türbe ziyaretgâh haline gelmiştir. 1959’da bölgede yapılan restorasyon çalışmaları sırasında türbe yıkılmış, naaşı Potur Mahala’da yapılan türbeye nakledilmiştir. Türbenin 1992-1996 Bosna savaşından sonraki durumu hakkında bilgi edinilememiştir.

Eserleri. Arap harfleriyle yazılmış Boşnak edebiyatının (Alhamiyado) kurucularından olan İlhâmî eserlerinin büyük bir kısmını Türkçe, bir kısmını Arapça ve Arap harfleriyle Boşnakça (Alhamijado) yazmıştır. Başlıca eserleri şunlardır:

1. Tuhfetü’l-musallîn ve zübdetü’l-hâşiîn. Dinî ve ahlâkî konulara dair Türkçe bir eser olup üç bölümden meydana gelmektedir. 1216’da (1801) yazılan ve tek nüshası Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nde bulunan (nr. 4509) eser hakkında Muhammed Hacıyamakoviç (Ilhamija-Život i Djelo, s. 27-33) ve Kasim Dobrača (bk. bibl.) tarafından birer çalışma yapılmıştır.

2. İlmihâl. İbrahim Kemura tarafından Glasnik Vrhonog Islamskog Starješinstva dergisinde “Ilmihal Abdul Vehap Ilhamije na Bosanskom jeziku” adıyla neşredilmiştir (XXXVIII/1-2 [Sarajevo 1975], s. 29-43).

3. Divan. Eserin Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nde bulunan 1259 (1843) tarihli nüshasında (nr. 3056) dört Arapça, on bir Boşnakça, otuz sekiz Türkçe şiir bulunmaktadır. Eserin aynı kütüphanede iki yazmasının daha mevcut olduğu kaydedilmektedir (nr. 3025; Priv. br. nr. 51). Kasim Dobrača’nın Visoko kasabasındaki tekkede bulduğu bir şiir mecmuasında İlhâmî’nin divanında bulunmayan bazı şiirleri yer almaktadır. Onun bir kısım şiirleri de Aliya Beytiç’in özel kitaplığındaki mecmuada (Orijentalna Zbirka u Biblioteci Ing. Alije Bejtića, Žepčaka, mecmua, nr. 168) yer almaktadır. Bu mecmuaya dayanarak İlhâmî’nin Sarf ve Bosansko-Turski Rjecnik sa Razgovorima (Boşnakça-Türkçe sözlük) adlı iki eserinin daha olduğu belirtilmektedir (İlhâmî’nin eserlerinin yazma nüshaları için bk. Hadžijamaković, Ilhamija-Život i Djelo, s. 34-35, 161-162).

İlhâmî’nin bazı Boşnakça şiirleri Mehmed Kapetanoviç ve Seyfeddin Kemura – Vladimir Ćorović (bk. bibl.) tarafından yayımlanmıştır. Türkçe ve Arapça şiirlerinin bir kısmını Muhammed Hacıyamakoviç Boşnakça’ya tercüme etmiş (, sy. 13-14 [1987], s. 85-92), daha sonra bunları müstakil bir kitap halinde Ilhamija-Život i Djelo (s. 45-160) adıyla yayımlamıştır (bk. bibl.). Reşad Kadiç’in Ilhamijin Put u Smrt (İlhâmî’nin ölüme giden yolu) adlı romanı onun hayatını konu almaktadır (Todorovac, XL/2 [1977], s. 190-199).


BİBLİYOGRAFYA

Mehmed-beg Kapetanović-Ljubušak, Istočno blago: Cevâhir-i Şarkiyye, Sarajevo 1314/1897, II, 219-221, 227-228, 230-232, 236-238.

Scheich Seifuddin Kemura – Vladimir Ćorović, Serbokroatische Dichtungen Bosnischer Moslims aus dem XVII., XVIII. und XIX. Jahrhundert, Sarajevo 1912, XVIII, 38-45.

Mehmed Handžić, “Ilhamija Žepčak, Muslimanski Pjesnik iz Bosne na Hrvatskom Jeziku Koncem XVIII. i Početkom XIX. Vijeka”, Narodna Uzdanica-Kalendar za Godinu 1942, X, Sarajevo 1941, s. 148-161.

Muhamed Hadžijahić, “Starija Književnost, Muslimanska Tradicija”, Književna Bosansko-Hercegovačka Hrestomatija, Sarajevo 1974, I, 219-312.

Muhamed Huković, “Kritički Tonovi Alhamijado Pjesništva”, , XXXIX/1990 (1989), s. 201-210.

a.mlf., “Ilhamija Abdulvehhab Sejjid”, Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb 1988, V, 496-497.

Muhamed Hadžijamaković, Ilhamija-Život i Djelo, Sarajevo 1991.

a.mlf., “Nekoliko Pjesama iz Ilhamijina Divana”, , sy. 13-14 (1987), s. 85-92.

Mehmed Mujezinović, “Turski Natpisi u Travniku i Njegovoj Okolini”, , XVI-XVII (1966-67), s. 213-306.

Kasim Dobrača, “Tuhfetul-Musallîn ve Zubdetulhaši’in od Abdul-Vehhaba Žepčevije Ilhamije”, , sy. 2-3 (1974), s. 41-69.

Ibrahim Kemura, “Ilmihal Abdul Vehab Ilhamija na Bosanskom Jeziku”, , XXXVIII/1-2 (1975), s. 29-43.

Ejub Todorovac, “Od Bašeskije do Ilhamije, Rešad Kadić: Posljednji Bašeskijin Zapis i Ilhamijin Put u Smrt”, a.e., XL/2 (1977), s. 190-199.

Muhamed Ždralović, “Abdulvehab Ibni Abdulvehab Žepčevi-Bosnevi (Ilhamija)”, , sy. 5-6 (1978), s. 127-144.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2000 yılında İstanbul’da basılan 22. cildinde, 101-102 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER