MUHAMMED ARUÇİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHAMMED ARUÇİ

1956-2013
Müellif toplam 78 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslam Sanatları, Arap Dili ve Edebiyatı, Fıkıh, İslam Felsefesi ve Ahlak, Tefsir, İranî Diller ve Edebiyatları, Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
el-ESMÂ ve’s-SIFÂT
Abdülkāhir el-Bağdâdî’nin (ö. 429/1037-38) Allah’ın isim ve sıfatlarına dair eseri.
FETTAH EFENDİ
Üsküplü şair ve müderris.
FRAŞİRİ, Abdül
Arnavut milliyetçisi ve siyaset adamı.
FRAŞİRİ, Naîm
Arnavut milliyetçisi, şair ve yazar.
HACIYAHİÇ, Muhammed
Boşnak asıllı âlim ve tarihçi.
HANCİÇ, Mehmet
Son dönem İslâm âlimlerinden.
HARÂBÂTÎ BABA TEKKESİ
Rumeli’de Bektaşîliğin en önemli merkezlerinden biri olan tekke.
HASAN KÂFÎ AKHİSÂRÎ
Uṣûlü’l-ḥikem adlı eseriyle tanınan Osmanlı âlim ve müellifi.
HÂTİME
İnsan hayatının iman açısından iyi veya kötü bir şekilde sona ermesi anlamında bir tabir.
HERSEKLİ MEHMED KÂMİL BEY
Son devir Osmanlı müellifi.
HOCİÇ, Şâban
Boşnak din âlimi ve eğitimci.
HÜSEYİN EFENDİ, Cozo
Boşnak asıllı âlim ve fikir adamı.
İ‘CÂZÜ’l-KUR’ÂN
Mustafa Sâdık er-Râfiî’nin (ö. 1937) Kur’ân-ı Kerîm’in mûcize oluş yönlerini inceleyen eseri.
İLHÂMÎ, Abdülvehhâb
Boşnak asıllı mutasavvıf-şair.
KALKANDELEN
Makedonya Cumhuriyeti’nde tarihî bir şehir.
KASUMOVİÇ, İsmet
Boşnak asıllı âlim.
KEMAL ARUÇİ
Şair, Osmanlı tarihçisi ve müderris.
KEMURA, Süleyman
Yugoslavya Diyanet İşleri başkanı.
el-KİFÂYE
Mâtürîdiyye âlimlerinden Nûreddin es-Sâbûnî’nin (ö. 580/1184) kelâma dair eseri.
KORKUT, Besim
Boşnak asıllı âlim.
KOSOVA / 2. Bölüm: Osmanlı Dönemi Sonrası
Yugoslavya’ya bağlı özerk bölge iken bugün Kosova’da Birleşmiş Milletler Muvakkat Sivil Yönetimi idaresinde müstakil bir bölge.
KÜÇÜKU, Muhammed
Arnavut asıllı şair.
LEVÂMİU’l-BEYYİNÂT
Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) Allah’ın isim ve sıfatlarına dair eseri.
LÜBÂBÜ’l-UKŪL
Miklâtî’nin (ö. 626/1229) felsefî yaklaşımların eleştirisine de yer veren kelâma dair eseri.
MAGLAYLİÇ, İbrâhim Efendi
Bosnalı âlim, siyaset adamı.
MATKOVSKI, Aleksandar
Makedon asıllı şarkiyatçı.
MEHMED CEMÂLEDDİN ÇAUŞEVİÇ
Bosnalı âlim, reîsülulemâ.
MEHMED REFİK EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
MOSTAR
Bosna-Hersek’te tarihî bir şehir.
MOSTAR KÖPRÜSÜ
Mostar’da Neretva nehri üzerine XVI. yüzyılda yapılmış köprü.
MUHAMMED ALİ el-HADDÂD
Mısırlı kıraat âlimi, Mâlikî fakihi.
MUHİBBÜDDİN el-HATÎB
Suriyeli fikir adamı, gazeteci ve nâşir.
MÜEZZİNOVİÇ, Mehmet
Bosna-Hersekli epigrafi uzmanı.
NAJDENİ, Said
Arnavut asıllı din âlimi ve milliyetçi yazar.
NAMETAK, Ali
Boşnak asıllı Yugoslav edebiyatçısı ve ilim adamı.
OHRİ
Makedonya Cumhuriyeti’nde eski bir Osmanlı kaza merkezi.
ORIJENTALNI INSTITUT u SARAJEVU
Saraybosna şarkiyat enstitüsü.
ÖMER EFENDİ, Novili
Bosnalı âlim, müellif ve tarihçi.
PEZDEVÎ, Ebü’l-Yüsr
Mâtürîdî kelâmcısı ve Hanefî fakihi.
PRILOZI za ORIJENTALNU FILOLOGIJU
Saraybosna’da Şarkiyat Enstitüsü tarafından yayımlanan ilmî dergi.
PRUŞÇAK, Mustafa
Bosna-Hersekli âlim.
REFÎUDDİN ed-DİHLEVÎ
Hindistanlı İslâm âlimi.
REÎSÜLULEMÂ
Bosna-Hersek’te Diyanet İşleri Başkanlığı makamı.
RESSÎ
On yedinci Zeydî imamı, kelâm ve fıkıh âlimi.
er-RİSÂLE
Ebû Hanîfe’nin (ö. 150/767) akaide dair risâlesi.
RİSÂLETÜ’t-TEVHÎD
Muhammed Abduh’un (ö. 1905) akaide dair eseri.
RÜSTÜFAĞNÎ
Mâtürîdî kelâmcısı ve Hanefî âlimi.
SÂÂTÎ, Ahmed Fevzî
Suriyeli din âlimi.
SÂBÛNÎ, İsmâil b. Abdurrahman
Hadis âlimi, hatip ve vâiz.
SÂBÛNÎ, Nûreddin
Mâtürîdî kelâmcısı.
SADAK, Bekir
Son dönem âlimlerinden, Arapça hocası.
SÂİBE
Câhiliye Arapları’nda bazı dinî hüküm ve örflere konu olan deve veya koyun.
SANCAK
Günümüzde Sırbistan ile Karadağ arasında kalan, Osmanlı döneminde teşekkül etmiş idarî bölge.
SARAYBOSNA
Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nin başşehri.
es-SAVÂİKU’l-MUHRİKA
İbn Hacer el-Heytemî’nin (ö. 974/1567) Hulefâ-yi Râşidîn’in hilâfetlerine ve ashabın faziletlerine dair eseri.
SEMERKANDÎ, Muhammed b. Yemân
Hanefî fakihi ve kelâm âlimi.
SENÛSÎ, Muhammed b. Yûsuf
Tilimsânlı âlim ve sûfî.
SERDAREVİÇ, Muhammed Said
Bosna-Hersekli ilâhiyatçı.
es-SEVÂDÜ’l-A‘ZAM
Hakîm es-Semerkandî’nin (ö. 342/953) akaide dair eseri.
SPAHO, Fehim
Bosnalı âlim ve yazar, reîsülulemâ.
SÛDÎ BOSNEVÎ
Boşnak asıllı Osmanlı âlimi ve şârihi.
SÜLEYMAN b. CERÎR
Zeydiyye’nin tâli fırkalarından Süleymâniyye veya Cerîriyye’nin kurucusu.
SÜMÂME b. EŞRES
Bağdat Mu‘tezilesi’nin önemli şahsiyetlerinden biri.
SÜVEYDÎ, Ali b. Muhammed Saîd
Hadis ve fıkıh âlimi, tarihçi ve edip.
SÜVEYDÎ, Muhammed Emîn
Akaid, fıkıh, tasavvuf ve tarih alanlarındaki eserleriyle tanınan Bağdatlı âlim.
ŞABANOVİÇ, Hâzim
Bosna-Hersekli ilim adamı.
ŞKAPUR, Hasan
Boşnak asıllı âlim.
TAŞKÖPRÜ
Üsküp’te XIV. yüzyıla ait köprü.
TEBSIRATÜ’l-EDİLLE
Mâtürîdî âlimlerinden Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin (ö. 508/1115) kelâma dair eseri.
TEKKE CAMİİ ve KÜLLİYESİ
Ohri’de Osmanlı dönemine ait cami, tekke ve türbe.
TOYRÂNÎ
Osmanlı âlimi, şair ve edip.
USÛLÜ’d-DÎN
Abdülkāhir el-Bağdâdî’nin (ö. 429/1037-38) kelâma dair eseri.
ÜLÜ’l-AZM
Kur’ân-ı Kerîm’de bazı peygamberler için kullanılan bir tabir.
VÂSIL b. ATÂ
Mu‘tezile’nin kurucusu olarak bilinen âlim.
VOKA, Receb
Son dönem Osmanlı âlimi ve Manastır vilâyeti müftüsü.
VULÇITRIN
Kosova’da tarihî bir şehir.
YENİPAZAR
Sırbistan’da Sancak bölgesinin merkezi olan tarihî bir şehir.
YUGOSLAVYA
Balkanlar’da 1990’lı yıllarda dağılan federal devlet.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER