KANSU GAVRİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KANSU GAVRİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

MEMLÜKLER
Mısır, Suriye ve Hicaz’da hüküm süren müslüman Türk devleti (1250-1517).
Çerkez diyarından getirilip satıldığı ve yanında yetiştiği sultan
KAYITBAY
Memlük sultanı (1468-1496).
Şâm nâibi Kasrûh’un isyanını bastırmak üzere Tomanbay'ın kumandasında sefere gönderen sultan
CANBOLAT el-EŞREFÎ
Memlük sultanı (1500-1501).
Kardeşinin oğlu ve halefi
TOMANBAY
Son Mısır Memlük sultanı (1516-1517).
Portekizliler'e karşı yardım talep ettiği Osmanlı padişahı
BAYEZİD II
Osmanlı padişahı (1481-1512).
Mercidâbık'ta mağlup olduğu sultan
SELİM I
Yavuz lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1512-1520).
Sonradan Osmanlı padişahı ile ilişki kuran Halep nâibi
HAYIR BEY
Osmanlılar’ın ilk Mısır beylerbeyi.
II. Bayezid'in yardım için gönderdiği denizci
SELMAN REİS
Kızıldeniz’de Portekizliler’e karşı mücadele eden Osmanlı kaptanı ve denizcisi.
Himaye ettiği Osmanlı şehzadesi
KORKUT, Şehzade
Osmanlı şehzadesi.
Yavuz Sultan Selim'e mağlup olup öldüğü savaş
MERCİDÂBIK MUHAREBESİ
Osmanlılar ile Memlükler arasında 922 (1516) yılında yapılan savaş.
Yaptırdığı külliye
KANSU GAVRİ KÜLLİYESİ
Kahire’de geç Memlük devrine ait külliye.
Yaptığı görev
CÂMEDAR
Bazı İslâm devletlerinde hükümdarın elbiselerine nezaret eden saray görevlisi.
Yaptığı görev
KÂŞİFLİK
Memlük ve Osmanlı dönemlerinde Mısır’ın yerli beyleri, bunların idarî bölgeleri.
İçinde yer aldığı topluluk
HASEKİYYE
Memlük Devleti’nde sultanın seçkin maiyetini teşkil eden memlüklere verilen ad.
Döneminin meşhur âlimi
SÜYÛTÎ
Tefsir, hadis, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Döneminin meşhur fakihi
ZEKERİYYÂ el-ENSÂRÎ
Şâfiî fakihi.
Döneminin meşhur âlimi
KASTALLÂNÎ, Ahmed b. Muhammed
Hadis hâfızı, kelâm ve kıraat âlimi.
Döneminin meşhur âlimi
ÜŞMÛNÎ
Arap dili, fıkıh ve mantık âlimi.
Döneminin meşhur şairi
BÂÛNİYYE
Kadın mutasavvıf-şair ve edip.
Şiirlerine ilgi gösterdiği şair
NESÎMÎ
Hurûfîliği ile tanınan mutasavvıf şair.
Döneminde Mısır'da yayılma gösteren akım
HURÛFÎLİK
Fazlullah-ı Hurûfî’nin (ö. 796/1394) kurup geliştirdiği, harflerin esrarına dayanan bâtınî bir akım.
Mensur eserlerinin bazı kısımlarını yayımlayan kişi
AZZÂM, Abdülvehhâb
Mısırlı edip, yazar ve doğu dilleri âlimi.
Şair Şerîfî’ye Türkçe’ye çevirttiği eser
ŞÂHNÂME
Firdevsî’nin (ö. 411/1020 [?]) ünlü manzum destanı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER