KELÂBÂZÎ, Ahmed b. Muhammed - TDV İslâm Ansiklopedisi

KELÂBÂZÎ, Ahmed b. Muhammed

أحمد بن محمد الكلاباذي
Müellif:
KELÂBÂZÎ, Ahmed b. Muhammed
Müellif: SALAHATTİN POLAT
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2022
Erişim Tarihi: 06.12.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/kelabazi-ahmed-b-muhammed
SALAHATTİN POLAT, "KELÂBÂZÎ, Ahmed b. Muhammed", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kelabazi-ahmed-b-muhammed (06.12.2022).
Kopyalama metni

323’te (935) Buhâra’nın bir semti olan Kelâbâz’da doğdu. Mâverâünnehir, Horasan ve Bağdat gibi ilim merkezlerini dolaşarak âlimlerden ders aldı. Hocaları arasında Heysem b. Küleyb eş-Şâşî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Muhammed el-Cemmâl, Ebû Ya‘lâ Abdülmü’min b. Halef gibi muhaddisler bulunmaktadır. Dârekutnî, Hâkim en-Nîsâbûrî ve Ca‘fer b. Muhammed el-Müstağfirî gibi âlimler de onun talebeleri arasında yer almıştır. Kelâbâzî Cemâziyelâhir 398’de (Şubat 1008) vefat etti. Bu tarih 378 (988) olarak da zikredilmiştir.

Buhârî rivayetleri hakkındaki geniş bilgisiyle tanınan ve güvenilir bir muhaddis olduğunda ihtilâf bulunmayan Kelâbâzî için Hatîb el-Bağdâdî sika ve hâfız, Hâkim en-Nîsâbûrî sebt ve mütkın terimlerini kullanmışlardır. Ayrıca öğrencisi Ca‘fer b. Muhammed el-Müstağfirî onun devrinde Mâverâünnehir’de en çok hadis bilen kimse olduğunu, Hâkim en-Nîsâbûrî de Mâverâünnehir’de benzeri bulunmadığını söylemiştir.

Kelâbâzî’nin Ricâlü Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî: el-Hidâye ve’l-irşâd fî maʿrifeti ehli’s̱-s̱iḳa ve’s-sedâd elleẕîne aḫrece lehümü’l-Buḫârî fî Câmiʿih adlı eseri, Buhârî’nin 1525 râvisini alfabetik olarak ve kısa notlarla tanıtmakta olup Abdullah el-Leysî tarafından neşredilmiştir (Beyrut 1407/1987). Kitabı Abdullah b. Abdurrahman el-Cüzey 562’de (1167) tehzip etmiştir. İbnü’l-Kayserânî, Ṣaḥîḥayn râvileri hakkında telif ettiği çalışmasında Buhârî’nin râvileriyle ilgili olarak Kelâbâzî’nin eserini esas almıştır.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 15-24.

, IV, 434-435.

, III, 1027-1028.

a.mlf., , XVII, 94-96.

, I, 88, 555.

, I, 280.

, I, 69.

, I, 216-217.

a.mlf., GAS (Ar.), I, 443.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2022 yılında Ankara’da basılan 25. cildinde, 191 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER