KÜRE - TDV İslâm Ansiklopedisi

KÜRE

الكرة
Müellif:
KÜRE
Müellif: YAVUZ UNAT
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2002
Erişim Tarihi: 15.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/kure
YAVUZ UNAT, "KÜRE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kure (15.04.2024).
Kopyalama metni

İslâm matematikçilerinin küreye ilişkin tanımlamaları farklılık gösterse de öz ve içerik bakımından aynı anlama gelir. Meselâ Hârizmî’ye göre küre, bir nokta kabul edilen merkezden çevreye çıkan eşit boydaki çizgilerin belirlediği yuvarlak cisimdir (Mefâtîḥu’l-ʿulûm, s. 232). Bîrûnî küre için, “Tek bir yüzeyle sınırlanmış yuvarlak bir cisimdir ve yüzeyinden merkezine ulaşan bütün çizgiler birbirine eşittir” der (Kitâbü’t-Tefhîm, s. 19). Ali Kuşçu, “Küre yuvarlak bir yüzeyin çevrelediği üç boyutlu bir cisimdir. Yüzey onun çevresidir ve içindeki bir noktadan buraya kadar uzanan doğruların tamamı aynı boydadır; bu nokta kürenin merkezi, çizgiler de yarıçaplarıdır. Merkezden geçip iki tarafta çevreye uzanan doğru ise kürenin çapıdır. Eğer küre bu çap üzerinde döndürülürse çap kürenin ekseni, iki ucu da kutupları olur” şeklinde küreyi bütün elemanlarıyla tarif eder (er-Risâletü’l-fetḥiyye, vr. 5a-b).

İslâm matematikçilerinin bu konuda Öklid (Euclides) ve Archimedes’i izledikleri bilinmektedir. Ayrıca kürenin vasıflarıyla ve astronomi biliminin temellerini oluşturan küresel üçgenlere (bir küre üzerinde birbirini kesen üç büyük çember arasında kalan yüzey parçalarından her biri) dair teoremlerle de ilgilenmişler ve bu konularda Menelaos’la Batlamyus’un çalışmalarını hareket noktası olarak almışlardır (bk. HENDESE). Astronomide de gökyüzü, merkezinde yerin (dünya), dolayısıyla gözlemcinin bulunduğu bir küre olarak kabul ediliyor ve gezegenlerin hareketleri gözlemciye göre veriliyordu; ayrıca gökküre bütün gök cisimlerini çevrelemekteydi (bk. ÂLEM; FELEK; SEMA). Bu konudaki en eski Arapça eser Kustâ b. Lûkā’nındır ve Latince ile İspanyolca’ya da çevrilmiştir.

Gökküre tasavvuruna göre küre şeklinde bazı aletler yapılmış ve gök cisimleri bunlar üzerinde gösterilmiştir. Bîrûnî, ilk defa Hipparchus ve Batlamyus tarafından kullanılan bu kürelerin yapımları ve kusurları hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Üç veya dört ayak üzerindeki bir halkaya tesbit edilen “semavî küre” burçları gösterir. “el-Küre zâtü’l-kürsî” denilen alet gök hareketlerini izlemeye yarar. Bu alette ufku temsil eden bir halka bulunmakta ve bu halkanın karşılıklı iki deliğine, alt kısımdaki yiv içerisinde hareket edecek şekilde boylam dairesini temsil eden bir çember yerleştirilmekteydi. Küre ise boylam çemberinin karşılıklı iki deliği arasındaki bir eksen üzerinde dönmekteydi. Ufuk ve boylam çemberleri bölümlendirilmişti ve taksimatlı bir kadran yardımıyla çeşitli astronomik ölçümler yapılabiliyordu. Ufuk ve boylam çemberine, gök çemberine tekabül eden birtakım halkalar eklenerek “küre-i mücesseme (zâtü’l-halak [halkalı araç])” elde ediliyordu. İlk tasviri “usturlâp” adı altında Batlamyus’un el-Mecisṭî’sinde verilen bu alet, gök cisimlerinin gökküre üzerindeki enlem ve boylamlarının bulunmasında kullanılmış ve yüzyıllarca gözlemevlerinin başlıca aleti olmuştur. Aletin en gelişmiş örneğini, XVI. yüzyıl Osmanlı döneminin en önemli astronomu olan Takıyyüddin er-Râsıd yapmış ve kullanmıştır. Halkalarının çapları 4 metreden fazla olan ve “ufuk” adı verilen bir kaide üzerine yerleştirilen bu halkalı araç kaidesiyle birlikte altı sütun üzerine konulmuştu, bu sütunlar da başka bir kaide üzerinde duruyordu. Buna benzer bir kaide XVI. yüzyıl Avrupa’sında da mevcuttu (Tekeli, Nasirüddin, s. 342).

Astronomların kullandığı küresel aletlerden başka coğrafyacılar “küretü’l-arz” (yer küresi) denilen, üzerine dünya haritası çizilmiş ve bir eksen etrafında dönen küreyi, optikçiler de “küretü’l-muhrika” (yakan küre) denilen içi su dolu cam veya masif kristal küreyi kullanmışlardır.


BİBLİYOGRAFYA

Muhammed b. Ahmed el-Hârizmî, Mefâtîḥu’l-ʿulûm (nşr. İbrâhim el-Ebyârî), Beyrut 1409/1989, s. 232.

Bîrûnî, Kitâbü’t-Tefhîm li-evâʾili ṣınâʿati’t-tencîm: The Book of Instruction in the Elements of the Art of Astrology (trc. ve nşr. R. Ramsay Wright), London 1352/1934, s. 19, 43.

Ali Kuşçu, er-Risâletü’l-fetḥiyye, Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2733, vr. 5a-b, 6a-9b.

Sâlih Zeki, Âsâr-ı Bâkıye, İstanbul 1329/1911, I, 17-20.

Sevim Tekeli, Nasirüddin, Takîyüddîn ve Tycho Brahe’nin Rasat Aletlerinin Mukayesesi, Ankara 1958, s. 342.

a.mlf. v.dğr., Bilim Tarihine Giriş, Ankara 1999, s. 104-105.

a.mlf., “İstanbul Rasathanesinin Araçları”, Araştırma, sy. 11, Ankara 1979, s. 32.

Yavuz Unat, “Osmanlı Astronomisine Genel Bir Bakış”, Osmanlı, Ankara 1999, VIII, 411-420.

a.mlf., “Osmanlı Teknolojisine Genel Bir Bakış”, a.e., VIII, 637-654.

E. Wiedemann, “Küre”, , VI, 1086-1087.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2002 yılında Ankara’da basılan 26. cildinde, 567 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER