KÜRZ b. CÂBİR - TDV İslâm Ansiklopedisi

KÜRZ b. CÂBİR

كرز بن جابر
Müellif:
KÜRZ b. CÂBİR
Müellif: ASRİ ÇUBUKCU
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2002
Erişim Tarihi: 27.01.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/kurz-b-cabir
ASRİ ÇUBUKCU, "KÜRZ b. CÂBİR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kurz-b-cabir (27.01.2023).
Kopyalama metni

Hudeybiye Antlaşması’nda Hz. Peygamber’in yanında bulunduğu dikkate alınarak bu sırada müslüman olduğu söylenmiştir. Kureyş’in önde gelen isimlerinden biri olup henüz İslâmiyet’i kabul etmediği dönemde Mekkeli bir çetenin başında Medine’nin güneyindeki kenar mahallelere saldırarak halkı kılıçtan geçirip mallarını yağmaladı, ayrıca Cemmâ (veya Zülcedr) otlağındaki sürülerini alıp kaçtı. Olayı haber alan Resûlullah, Medine’de Zeyd b. Hârise’yi vekil bırakarak küçük bir müfreze ile onu yakalamak üzere yola çıktı. İlk Bedir veya Sefevân Gazvesi denilen bu olayda Bedir yakınlarındaki Sefevân vadisine kadar devam eden birkaç günlük takibe rağmen Kürz ve adamlarına yetişilemeyerek geri dönüldü (Rebîülevvel 2 / Eylül 623).

Resûlullah, çobanı Yesâr’ı öldürerek zekât develerini çalan Becîle kabilesine mensup sekiz kişilik eşkıya grubunu yakalamak üzere gönderdiği yirmi kişilik müfrezenin başında Kürz b. Câbir’i görevlendirdi. Kürz, Cemmâ otlağına giderek eşkıyayı yakaladı ve Medine’ye getirdi (6/628; bk. ZÜLCEDR SERİYYESİ).

Mekke’nin fethinde Hâlid b. Velîd’in kumandasındaki birlikte görev alan Kürz, arkadaşı Hubeyş b. Hâlid’le birlikte Hz. Peygamber’in çizdiği güzergâhı terkedip başka bir yoldan ilerlerken Handeme denilen yerde bir grup Kureyş savaşçısıyla girdikleri çatışmada Hubeyş şehid oldu. Kendisi de onun cesedi etrafında mersiyeler okuyarak çarpışmaya devam etti ve şehid düştü (Ramazan 8 / Ocak 630).


BİBLİYOGRAFYA

Buhârî, “Meġāzî”, 48.

, I, 2; II, 568-569; III, 875.

, IV, 407-408, 608, 640-641.

, V, 455.

Taberî, Târîḫ, Beyrut, ts. (Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye), II, 13, 14, 15, 159.

, III, 309-310.

, IV, 468.

a.mlf., , II, 112, 210, 247, 303.

, III, 290-291.

, I, 239.

, VI, 119-125.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2002 yılında Ankara’da basılan 26. cildinde, 575 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER