ASRİ ÇUBUKCU - TDV İslâm Ansiklopedisi

ASRİ ÇUBUKCU

1938-2019
Müellif toplam 58 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis, Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂTİKE bint ZEYD
Aşere-i mübeşşereden Saîd b. Zeyd’in kız kardeşi ve İslâmiyet’i ilk kabul eden şair kadın sahâbîlerden biri.
AVF b. AFRÂ
Akabe biatlarında bulunan ve Bedir’de şehid olan Medineli sahâbî.
BAYBARS
Memlükler döneminin meşhur emîr, fakih ve tarihçilerinden.
BUÂS
Medine’nin güneydoğusunda bulunan bir vahanın ve burada meydana gelen savaşın adı.
ÇAKMAK, el-Melikü’z-Zâhir
Memlük sultanı (1438-1453).
ed-DAV’Ü’l-LÂMİ‘
Muhammed b. Abdurrahman es-Sehâvî’nin (ö. 902/1497) hicrî IX. yüzyılın tanınmış kişileri hakkındaki eseri.
DEVÂTDÂR
Bazı İslâm devletlerinde başlangıçta hükümdarın divit takımından sorumlu olan, daha sonraki dönemlerde ise çok çeşitli ve önemli vazifeler üstlenen saray görevlisine verilen ad.
ed-DÜRERÜ’l-KÂMİNE
İbn Hacer el-Askalânî’nin (ö. 852/1449) VIII. (XIV.) yüzyılın meşhur adamlarına dair biyografik eseri.
EBÛ BEKRE
Sahâbî.
EBÛ CENDEL
Sahâbî.
EBÛ DÜCÂNE
Cengâver sahâbî.
EBÛ KAYS
Hz. Peygamber ile görüşen Arap şairi.
EBÛ KUHÂFE
Hz. Ebû Bekir’in babası, sahâbî.
EBÛ UBEYD es-SEKAFÎ
Hz. Ömer devri kumandanlarından.
EKSEM b. SAYFÎ
Câhiliye devri şair ve hatiplerinden.
EMÎR-i MECLİS
Bazı İslâm devletlerinde sultanla devlet adamlarının katıldığı önemli meclisleri tertip etmekle görevli kimse.
el-EMÎRÜ’l-KEBÎR
Bazı İslâm devletlerinde nüfuzlu emîrlere, Memlükler’de ise en kıdemli emîrlerle atabekü’l-asâkire verilen unvan.
EŞ‘AS b. KAYS
Cengâver sahâbî.
FÂTIMA bint HÜSEYİN
Hz. Hüseyin’in kızı.
FEREC
Memlük sultanı (1399-1405, 1405-1412).
HABÎB b. MESLEME
Suriye ve Anadolu fetihlerine katılan sahâbî.
HALÎL b. ŞÂHİN
Memlük devlet adamı, tarihçi.
HALÎME
Hz. Peygamber’in sütannesi.
HÂRİS b. SIMME
Uhud Gazvesi’nde Hz. Peygamber’in etrafından ayrılmayan sahâbîlerden biri.
HÂŞİM b. UTBE
Kahramanlığı ile tanınan sahâbî.
HUZEYME b. SÂBİT
Züşşehâdeteyn diye tanınan sahâbî.
İBN ABDÜZZÂHİR
Bahrî Memlükleri döneminin ünlü kadı, münşî, şair ve tarihçisi.
İBN DOKMAK
Hanefî fakihi ve tarihçi.
İBN GURÂB
Sultan Berkuk ve oğlu Ferec döneminde önemli rol oynamış bir devlet adamı.
İBN HALEF
Fâtımîler’in Dîvân-ı İnşâ’ının önde gelen kâtiplerinden.
İBN MENGLÎ
Savaş sanatı ve avcılık konusundaki eserleriyle tanınan Memlük kumandanı.
İBN NÂZIRÜ’l-CEYŞ
Memlüklü devlet adamı.
İBNÜ’s-SEDÎD, Fahreddin
Memlükler dönemi devlet adamı.
İBNÜ’s-SEDÎD, Kerîmüddin
Memlükler döneminde nâzırü’l-hâs tayin edilen ilk görevli.
İBNÜ’s-SUKĀÎ
Hıristiyan tarihçi ve kâtip.
İBRÂHİM
Hz. Peygamber’in küçük yaşta ölen oğlu.
İYÂZ b. GANM
Ünlü kumandan, sahâbî.
KARAZA b. K‘B
Valilik ve kumandanlık yapan sahâbî.
KĀSIM
Hz. Peygamber’in küçük yaşta ölen oğlu.
KÜRZ b. CÂBİR
Sahâbî.
LÂÇİN
Memlük sultanı (1296-1299).
MANZÛR b. ZEBBÂN
Sahâbî, muhadram şair.
MESLEME b. MUHALLED
Sahâbî, Mısır valisi.
MEYSERE b. MESRÛK
Kumandan sahâbî.
MUHAMMED b. TUĞÇ
İhşîdîler’in kurucusu ve ilk hükümdarı (935-946).
MUİZ-LİDÎNİLLÂH
Fâtımî halifesi (953-975).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER