MEHMED I - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MEHMED I ile İLİŞKİLİ MADDELER

محمد
Babası
BAYEZİD I
Yıldırım lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1389-1403).
Oğlu
MURAD II
Osmanlı padişahı (1421-1444, 1446-1451).
Kardeşi
SÜLEYMAN ÇELEBİ, Emîr
Fetret dönemi Osmanlı şehzadesi.
Kardeşi
ÎSÂ ÇELEBİ
Fetret döneminde saltanatını ilân eden Osmanlı şehzadesi.
Kardeşi
MÛSÂ ÇELEBİ
Fetret devrinde saltanat mücadelesinde bulunan Osmanlı şehzadesi.
Kardeşi
MUSTAFA ÇELEBİ, Düzme
Osmanlı şehzadesi.
Babası ile birlikte katıldığı savaş
ANKARA SAVAŞI
Yıldırım Bayezid ile Timur arasında Ankara yakınlarında Çubuk ovasında 28 Temmuz 1402’de meydana gelen savaş.
Kardeşleri ile saltanat mücadelesi içinde bulunduğu dönem
FETRET DEVRİ
Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım Bayezid’in oğullarının birbirleriyle saltanat mücadelesi yaptıkları dönem (1402-1413).
Yeniden canlandırdığı beyliğine son vererek Niğbolu beyliğine getirdiği, burada Mustafa Çelebi'ye destek veren bey
CÜNEYD BEY
İzmir beyi olarak da bilinen son Aydınoğlu beyi.
Anadolu’da mücadele ettiği beylik
KARAMANOĞULLARI
1256-1474 yılları arasında Niğde, Karaman, Konya, İç İl, Taşili ve Alanya yörelerinde hüküm süren hânedan ve beylik.
Bağlılığını bildiren bey
İSFENDİYAR BEY
Sinop’ta hüküm süren Candaroğulları beyi (1392-1440).
Osmanlıların tabii müttefiki olan beylik
GERMİYANOĞULLARI
XIII. yüzyıl sonlarında Kütahya ve civarında kurulan Türkmen beyliği.
Osmanlı hakimiyetini tanıyan ve bastırdığı paralarda kendi adıyla birlikte Çelebi Mehmed'in adına da yer veren bey
İLYAS BEY
Menteşeoğulları’nın son beyi.
Batı Anadolu ve Rumeli’de isyan başlatan, yakalanarak idam edilen kişi
BEDREDDİN SİMÂVÎ
Osmanlı fakih ve mutasavvıfı, önemli bir isyan ve ihtilâl hareketinin başlatıcısı.
Karaman üzerine sefer yaparak Karaman beyini yakalayan vezir
BAYEZİD PAŞA
Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde I. Mehmed ve II. Murad’ın vezîriâzamlığını yapan devlet adamı.
Semerkant'ta tutuklu bulunan Mustafa'yı serbest bırakan Timurlu hükümdarı
ŞÂHRUH
Timurlu hükümdarı (1405-1447).
Şâhruh'a karşı dostane ilişkiler kurduğu devlet
MEMLÜKLER
Mısır, Suriye ve Hicaz’da hüküm süren müslüman Türk devleti (1250-1517).
Bursa’da yaptırdığı ve türbesinin de bulunduğu külliye
YEŞİLCAMİ KÜLLİYESİ
Bursa’da XV. yüzyılda inşa edilen külliye.
Yeşilcami Külliyesi’ne gelir sağlamak için yaptırdığı han
İPEK HANI
Bursa’da XV. yüzyılın ilk yarısında yapılmış en büyük han.
Yeşilcami ve Yeşiltürbe’nin kalem işleriyle çinilerini, taş ve ahşap satıhlar üzerindeki nakışlarını yapan nakkaş
ALİ b. İLYÂS ALİ
XV. yüzyıl Osmanlı nakkaşı.
Depremde hasar gören türbesini müfettişlik görevi sırasında ihya ettiren devlet adamı
AHMED VEFİK PAŞA
Türk devlet adamı, Türkiye’nin ilk Türkolog ve Türkçülerinden, lugat âlimi, tiyatro edebiyatının önde gelen bir kurucusu.
Dimetoka'da yaptırdığı cami
ÇELEBİ SULTAN MEHMED CAMİİ
Yunanistan’da Dimetoka’da XV. yüzyıl başlarına ait cami.
Söğüt'te yaptırdığı cami
ÇELEBİ SULTAN MEHMED CAMİİ
Söğüt’te aslı Çelebi Sultan Mehmed devrine ait olan XIX. yüzyıl camii.
Merzifon'da yaptırdığı medrese, Mehmed I Medresesi
ÇELEBİ SULTAN MEHMED MEDRESESİ
Merzifon'da yaptırdığı medrese
MEHMED I MEDRESESİ
Merzifon’da XV. yüzyılın ilk çeyreği içinde inşa edilen yapı.
Süleyman Çelebi tarafından yapımına başlanan ve I. Mehmed döneminde bitirilen Edirne Ulucamii
ESKİCAMİ
Edirne’de en eski ve çok kubbeli cami geleneğinin en güzel örneklerinden biri.
Damadı Anadolu Beylerbeyi Celâleddin Karaca Bey b. Abdullah'ın yaptırdığı külliye
KARACA BEY CAMİİ ve KÜLLİYESİ
Ankara’da XV. yüzyıla ait külliye.
Kale içinde bir cami yaptırdığı yerleşim yeri
YERGÖĞÜ
Romanya’da Tuna kıyısında tarihî bir şehir.
Emîr Süleyman adına kaleme aldığı Tervîhu’l-ervâh isimli mesnevisini bazı ilâvelerle birlikte I. Mehmed’e sunan şair
AHMEDÎ
Türk edebiyatında ilk İskendernâme ve sonundaki “Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân” kısmı ile şöhret bulan divan şairi.
Bayezid Paşa vasıtasıyla ele geçirip Ak Bey isimli kumandanı ile kalesini tamir ettirdiği şehir
SİVAS
İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Saruhanoğulları'ndan tekrar geriye aldığı yerleşim yeri
AKHİSAR
Ege bölgesinde Manisa iline bağlı ilçe merkezi.
İlk uygulamasını yaptığı ve oğlu II. Murad döneminde kanunlaşan usul
DEVŞİRME
Osmanlı Devleti’nde çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere Osmanlı tebaası bazı hıristiyan çocuklarının bir kanun dahilinde toplanması işi.
Başlattığı Haremeyn’e hediye gönderme usulü
SURRE
Hac zamanı dağıtılmak üzere Haremeyn’e gönderilen eşya ve hediyeleri ifade eden bir terim.
Gözünü tedavi eden Osmanlılar’ın ilk reîs-i etıbbâsı
ŞEYHÎ
Klasik Türk edebiyatının kurucularından sayılan divan şairi.
Eserinde Çelebi Sultan Mehmed'in kendisi üzerindeki haklarından bahseden hekim
ŞİRVÂNÎ, Muhammed b. Mahmûd
XV. yüzyıl Osmanlı hekimi.
Dönemi hakkında bilgi veren tarihçi
DUKAS
Bizans tarihçisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER