AVNİ İLHAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

AVNİ İLHAN

Müellif toplam 19 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AMR b. UBEYD
Mu‘tezile’nin kurucularından ve hadis rivayet eden ilk kelâmcılardan.
ASLAH
Mu‘tezile’nin “vücûb alellah” temel görüşü içinde kabul ettiği fikirlerden biri.
ATEBÂT
Irak’ta, Şiîler’ce mukaddes sayılan bazı ziyaret yerlerine verilen isim.
BÂTINİYYE
Nasların zâhirî mânalarını kabul etmeyen, gerçek anlamları ancak Tanrı ile ilişki kurabilen “mâsum imam”ın bilebileceği temel görüşünü savunan aşırı fırkaların ortak adı.
BEDÂ
Şîa fırkalarına göre Allah’ın ilim, irade ve tekvîn sıfatlarında değişmeler meydana gelebileceğini ifade eden kelâm terimi.
EBÛ HÂŞİM el-CÜBBÂÎ
Behşemiyye fırkasının reisi ve Mu‘tezile’nin büyük imamlarından biri.
EBÛ YA‘KŪB es-SİCİSTÂNÎ
Ünlü İsmâilî dâî ve âlimlerinden.
EBÛ YÛSUF el-KAZVÎNÎ
Mu‘tezile kelâmcısı ve tefsir âlimi.
FEDÂİHU’l-BÂTINİYYE
Bâtıniyye gruplarının görüşlerini reddetmek amacıyla Gazzâlî (ö. 505/1111) tarafından kaleme alınan eser.
GAYBET
Özellikle İsnâaşeriyye inancında görülen, on ikinci imamın ölmeden insanlar arasından ayrılıp gizlenmesi mânasında bir terim.
HÂNSÂRÎ, Muhammed Bâkır
Ravżâtü’l-cennât adlı eseriyle tanınan Şiî âlimi.
HÂNSÂRÎ, Muhammed Takī
Şiî âlimi ve müctehid.
el-İMÂME ve’s-SİYÂSE
İlk devir halifeler tarihi.
İMÂMET / 1. Bölüm
Hz. Peygamber’in vefatından sonra İslâm toplumunun dinî ve siyasî liderliği görevi.
el-İ‘TİSÂM
İbrâhim b. Mûsâ eş-Şâtıbî’nin (ö. 790/1388) bid‘atlara dair eseri.
KEŞFÜ ESRÂRİ’l-BÂTINİYYE
İbn Mâlik el-Hammâdî’nin (ö. 470/1077 [?]) Bâtınîler ve Karmatîler’e dair risâlesi.
MALATÎ, Ebü’l-Hüseyin
Fıkıh, kıraat ve mezhepler tarihi âlimi.
MÜFÎD, Şeyh
İmâmiyye Şîası’nın önde gelen kelâm, fıkıh ve hadis âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER