AYDIN TANERİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AYDIN TANERİ

1932-1997
Müellif toplam 21 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslam Sanatları, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BAYEZİD PAŞA
Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde I. Mehmed ve II. Murad’ın vezîriâzamlığını yapan devlet adamı.
CA‘BER KALESİ
Yakınındaki “Türk mezarı” ile ünlü Ortaçağ kalesi.
CÂMEDAR
Bazı İslâm devletlerinde hükümdarın elbiselerine nezaret eden saray görevlisi.
CANDAR
Eskiden bazı İslâm devletlerinde hükümdar ve sarayını korumakla görevli muhafızlar hakkında kullanılan bir terim.
CELÂLEDDİN HÂRİZMŞAH
Hârizmşahlar Devleti’nin son hükümdarı (1220-1231).
CELÂLEDDİN KARATAY
Anadolu Selçukluları’nın tanınmış devlet adamlarından.
CELÂLÜDDEVLE
Irak Büveyhî hükümdarı (1025-1044).
ÇAŞNİGÎR
Eskiden bazı İslâm devletlerinde hükümdar sofralarına nezaret edip yemekleri kontrol eden saray görevlisine verilen ad.
ÇETR
Bazı İslâm ve Türk devletlerinde hükümdarlık alâmetlerinden biri.
DİVAN / 4. Bölüm
İslâm devletlerinde resmî işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclis ve buna bağlı devlet daireleri.
EMÎR-i DÂD
Selçuklular’da başta devlet aleyhine işlenen cürümler olmak üzere şer‘î davaların dışındaki örfî davalara hükümdar adına bakan görevli.
EMÎR-i HARES
Bazı İslâm devletlerinde sarayı korumak ve hükümdarın vereceği cezaları infaz etmekle görevli birliğin emîri.
EMÎR-i SİLÂH
Bazı İslâm devletlerinde savaş ve merasimlerde hükümdarın silâhını taşıyan ve silâh depolarından sorumlu olan kumandan.
ERTOKUŞ
Anadolu Selçukluları’nın önde gelen kumandan ve devlet adamlarından.
GÜRGENÇ
Amuderya’nın sol kıyısında Hârizm’in idarî ve iktisadî merkezi olan tarihî bir şehir.
HÂCİB
Başlangıçta saray teşkilâtındaki mâbeyinci mânasında kullanılan, ancak daha sonra çeşitli bölgelerde farklı anlamlar kazanan bir terim.
HADIM / 1. Bölüm
Genellikle harem hizmetlerinde çalıştırılan erkekliği giderilmiş kimse.
HAN
Türk hükümdarlarının İslâm öncesi dönemden beri kullandıkları bir unvan.
HÂNSÂLÂR
Bazı İslâm devletlerinde saray mutfağından ve hükümdarın sofrasının hazırlanmasından sorumlu olan görevli.
HÂRİZMŞAHLAR
Hârizm ve İran’da 1097-1231 yılları arasında hüküm süren Türk-İslâm hânedanı.
HÜSÂMEDDİN ÇOBAN
Selçuklular’ın Kastamonu uç beyi ve Çobanoğulları Beyliği’nin kurucusu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER