CEMİL AKPINAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

CEMİL AKPINAR

Müellif toplam 21 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi, İslam Bilim Tarihi, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Türk Dili ve Edebiyatı, Tasavvuf, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DÂVÛD-i KARSÎ
Çok yönlü Osmanlı âlim ve müderrisi.
EBÜ’s-SALT ed-DÂNÎ
Endülüslü filozof, şair, müzisyen, tabip, tarihçi, astrolog ve mühendis.
FETHULLAH eş-ŞİRVÂNÎ
Anadolu’da matematik, astronomi ve coğrafya öğretimini başlatan iki âlimden biri.
GĀFİKĪ, Muhammed b. Kassûm
Endülüslü göz hekimi.
GAZZÎ, Bedreddin
Tefsir, kıraat, hadis, fıkıh âlimi; edip ve şair.
HACI PAŞA
Anadolu’nun İbn Sînâ’sı diye anılan hekim, kelâm âlimi ve müfessir.
HANÎF İBRÂHİM EFENDİ
Osmanlı âlimi.
HARAKĪ
Mervli filozof ve matematik, astronomi, coğrafya âlimi.
HASAN ÇELEBİ, Fenârî
Molla Fenârî’nin torunu, dilci, kelâm ve fıkıh âlimi.
HATÎB-i AYASOFYA
Osmanlı âlimi, hatip ve şeyhülkurrâ.
HAYÂTÎ AHMED EFENDİ
Osmanlı âlimi.
HEKİMBAŞI / 1. Bölüm
İslâm devletlerinde sarayın ve ülkenin sağlık işlerinden sorumlu hekimler için kullanılan bir unvan.
HUTTELÎ, İbnü’l-Cüneyd
Muhaddis ve sûfî.
İBN CEMÂA, Bedreddin
Muhaddis, fakih, müderris ve kadı.
İBN ZÜREYḲ el-CÎZÎ
Astronomi âlimi ve muvakkit.
İBNÜ’l-LEBBÂN
Şâfiî fakihi, muhaddis, müfessir ve sûfî.
İBNÜ’s-SAFFÂR, Ebü’l-Kāsım
Endülüslü astronom ve matematikçi.
İBNÜ’s-SİKA es-SAYRAFÎ
Hadis âlimi, kütüphaneci.
İCÂZET / 1. Bölüm
İslâmî eğitim ve öğretimde akademik diplomaları, sanat ve meslekte yeterlilik için gerekli izin ve onayı ifade eden terim.
KABÎSÎ
Matematik âlimi, astronom ve astrolog.
KEFEVÎ HÜSEYİN EFENDİ
Osmanlı kadısı, müderris ve edip.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER