ERHAN AFYONCU - TDV İslâm Ansiklopedisi

ERHAN AFYONCU

Müellif toplam 26 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İlimler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDULLAH ÜSKÜDÂRÎ
Vâkıât-ı Rûzmerre adlı eseriyle tanınan Osmanlı tarih yazarı.
DEFTER EMİNİ
Osmanlılar’da Defterhâne’nin âmirine verilen isim.
DEFTERHÂNE
Osmanlılar’da arazi ve timar kayıtlarıyla ilgili defterlerin saklandığı devlet dairesinin adı.
İBRÂHİM MÜTEFERRİKA
İlk Türk matbaasının kurucusu, yayımcı, Osmanlı devlet adamı ve aydını.
KÂTİP / 2. Bölüm: Osmanlı Dönemi
Devlet dairelerinde çeşitli işlerin yerine getirilmesiyle görevli memur.
MEVÂCİB
Osmanlılar’da memur ve askerlere verilen maaş için kullanılan terim.
MÎR-i ALEM / 2. Bölüm: Osmanlılar'da
Türk ve İslâm devletlerinde hükümdarın bayrağını taşımakla görevli kumandan.
MÎRÂHUR / 2. Bölüm: Osmanlı Devleti'nde
Saraya ve özellikle hükümdara ait hayvanlarla ilgilenen teşkilâtın başı.
MÜŞÂHEREHORÂN
Osmanlı maliyesinde hazineden maaş ve tahsisat alan belirli bir grup için kullanılan terim.
MÜTEFERRİKA
Osmanlılar’da hükümdarla vezirlerin maiyetinde bulunan bir tür hizmetli sınıfı.
NİŞANCI
Osmanlı bürokrasisinde Dîvân-ı Hümâyun üyesi olan üst düzey görevli.
OTLUKBELİ SAVAŞI
Osmanlılar’la Akkoyunlular arasında 1473’te yapılan meydan savaşı.
RÛZNÂMÇE
Osmanlı bürokrasisinde çeşitli kalemlerde tutulan bir tür defterin adı.
RÜSTEM PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
SEMİZ ALİ PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
SİLÂHDAR İBRÂHİM PAŞA
Osmanlı kumandanı ve Kırım seraskeri.
SİPAHİ
Osmanlı askerî teşkilâtında altı bölük halkı da denilen kapıkulu süvarilerinin en seçkin grubu.
SOKULLU MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
SOKULLUZÂDE HASAN PAŞA
Osmanlı veziri.
SUBHİ MEHMED EFENDİ
Osmanlı vak‘anüvisi.
SÜLEYMAN PAŞA, Hadım
Osmanlı sadrazamı.
ŞEMSİ AHMED PAŞA
Osmanlı beylerbeyi ve tarihçisi.
TEMERRÜD ALİ PAŞA
Osmanlı beylerbeyi.
ZEÂMET
Osmanlı timar sisteminde 20.000 akçeden fazla dirlik tasarrufuna verilen ad.
ZENTA
1697’de Osmanlı ordusunun Kutsal İttifak güçleri tarafından bozguna uğratıldığı yer.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER