ESİN KAHYA - TDV İslâm Ansiklopedisi

ESİN KAHYA

Müellif toplam 12 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Bilim Tarihi, İslam Felsefesi ve Ahlak
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
el-HÂVÎ
Ebû Bekir er-Râzî’nin (ö. 313/925) tıbba dair eseri.
HİPOKRAT
Tıbbın babası sayılan İlkçağ’ın en ünlü hekimi.
İBN BUTLÂN
İlmî tartışmaları ile ünlü Bağdatlı hıristiyan hekim.
İBN RIDVÂN, Ali
Fâtımîler döneminin ünlü hekim ve filozofu.
İBNÜ’n-NEFÎS
Küçük kan dolaşımını keşfiyle ünlü hekim ve düşünür.
el-KĀNÛN fi’t-TIB
İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) ansiklopedik ve sistematik tıbbî eseri.
es-SAYDENE
Bîrûnî’nin (ö. 453/1061 [?]) eczacılıkla ilgili eseri.
SAYILI, Aydın
Bilim tarihçisi.
ŞEMSEDDÎN-i ITÂKĪ
Batı dünyasından etkilenen ilk Osmanlı hekimlerinden biri.
et-TASRÎF
Ebü’l-Kāsım ez-Zehrâvî’nin (ö. 404/1013) tıp ve cerrahlığa dair eseri.
TEŞRÎH
Canlıların temel yapısını ve organların birbiriyle ilişkisini inceleyen bilim dalı, anatomi; otopsi.
ZEHRÂVÎ
Cerrahî alanında getirdiği yeniliklerle tanınan Endülüslü tıp âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER