H. AHMET SEVGİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

H. AHMET SEVGİ

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fars ve Urdu Edebiyatları, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EFDALÜDDÎN-i KÂŞÂNÎ
İranlı filozof ve şair.
GÜLŞEN-i RÂZ
Şebüsterî’nin (ö. 720/1320) tasavvufî mesnevisi.
HİLÂLÎ-i ÇAĞATÂYÎ
Mutasavvıf şair.
HÜSÂMEDDİN ÇELEBİ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin, Mes̱nevî’yi yazmasına vesile olan müridi ve halifesi.
İLÂHÎNÂME
Ferîdüddin Attâr’ın (ö. 618/1221) tasavvufî mesnevisi.
MANTIKU’t-TAYR
Ferîdüddin Attâr’ın (ö. 618/1221) tasavvufî mesnevisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER