HÜR MAHMUT YÜCER - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÜR MAHMUT YÜCER

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
GEREDELİ HALİL EFENDİ
Halvetî-Şâbânî şeyhi.
HOCA HÜSÂMEDDİN
Nakşibendî şeyhi, mesnevîhan.
SA‘DEDDİN el-CEBÂVÎ
Sa‘diyye tarikatının kurucusu.
SA‘DİYYE
Sa‘deddin el-Cebâvî’ye (ö. 575/1180) nisbet edilen bir tarikat.
SEFÎNE-i EVLİYÂ
Hüseyin Vassâf’ın (ö. 1929) sûfî biyografilerine dair eseri.
SÜNBÜL SİNAN
Halvetiyye tarikatının Sünbüliyye kolunun kurucusu.
SÜNBÜLİYYE
Halvetiyye-Cemâliyye tarikatının Sünbül Sinan’a (ö. 936/1529) nisbet edilen kolu.
VÂKIA
Gayb âleminden kalbe gelen mânayı ifade eden tasavvuf terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER