KAZIM YETİŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

KAZIM YETİŞ

Müellif toplam 19 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDURRAHMAN SÜREYYÂ, Mîrdûhîzâde
Belâgatla ilgili kitap ve makaleleriyle tanınan gazeteci-yazar.
ÂHENK / 2. Bölüm: EDEBİYAT
Bir bütünü teşkil eden parçaların veya unsurların estetik ölçüler içinde birbiriyle uyuşması anlamına gelen, çeşitli ilim ve sanat dallarında kullanılan terim.
AKİS / 2. Bölüm: EDEBİYAT
Mantık ve edebiyat alanlarında kullanılan bir terim.
ASÂLET
İfadenin bayağı söz ve tasavvurlardan arınmış olması meziyetini belirten edebiyat terimi.
AYAK
Halk şiirinde kafiye karşılığı olarak kullanılan bir terim.
AYKAÇ, Fazıl Ahmet
Daha çok mizahî şiirleriyle tanınan Türk şair ve yazarı.
AYLIK ANSİKLOPEDİ
Server İskit tarafından iki seri halinde yayımlanan ansiklopedi.
BAHÂRİYYE
Türk ve İran klasik şiirinde teşbîb kısmında bahar tasviri yapılan kasidelere verilen ad.
BELÂGAT / 3. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Edebiyat kaideleri ve edebî sanatlarla ilgili meânî, beyân ve bedîi içine alan ilim dalı.
BELÂGAT-ı OSMÂNİYYE
Ahmed Cevdet Paşa’nın (ö. 1895) Osmanlı Türkçesi’nin belâgat kurallarına dair eseri.
BEŞİKTAŞ CEM‘İYYET-i İLMİYYESİ
XIX. yüzyılın ilk yarısında İstanbul’da daha çok fennî ve edebî konularda faaliyet gösteren ilmî bir topluluk.
BEYİT / 2. Bölüm: İran ve Türk Edebiyatı
Arap nazım sisteminde en küçük nazım birimi.
CEM‘
Belâgatın bedî‘ kısmına ait bir edebî sanat.
CEZÂLET
Daha çok eski edebiyatta fesâhatle ilgili bir vasfı anlatan belâgat terimi.
CİNAS
Belâgatın bedî‘ kısmında yer alan bir söz sanatı.
ÇINARALTI
Orhan Seyfi Orhon tarafından çıkarılan haftalık Türkçü fikir ve sanat dergisi.
DESTAN / 1. Bölüm
Toplumu derinden etkileyen tarihî ve sosyal olayları anlatan uzun manzum hikâye.
HAZİF / 2. Bölüm: Türk Edebiyatında Hazif
Bazı harfleri kullanmadan gerçekleştirilen söz sanatı.
TA‘LÎM-i EDEBİYYÂT
Recâizâde Mahmud Ekrem’in (ö. 1914) yeni bir metotla hazırladığı edebiyat bilgi ve teorisi kitabı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER