M. NAZİF ŞAHİNOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

M. NAZİF ŞAHİNOĞLU

1936-2018
Müellif toplam 16 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fars ve Urdu Edebiyatları, Tefsir, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLKERÎM el-CÎLÎ
el-İnsânü’l-kâmil adlı eseriyle tanınan âlim ve mutasavvıf.
ABHERÜ’l-ÂŞIKĪN
Rûzbihân-ı Baklî’nin (ö. 606/1209) aşk ve âşıklar hakkında Farsça olarak kaleme aldığı tasavvufî eseri.
AĞRÂZÜ’s-SİYÂSE
Burhâneddin es-Semerkandî’nin Celâleddin Kılıç Tamgaç Han’a ithaf ettiği devlet yönetimine dair Farsça eseri.
AHKÂMÜ’l-KUR’ÂN
Tahâvî’nin (ö. 321/933) ahkâm âyetlerinin tefsirine dair eseri.
AHLÂK-ı CELÂLÎ
Celâleddin ed-Devvânî’nin (ö. 908/1502) ahlâk felsefesiyle ilgili Farsça eseri.
AHLÂK-ı MUHSİNÎ
Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin (ö. 910/1504-1505) ahlâka dair Farsça eseri.
AHLÂK-ı NÂSIRÎ
Nasîrüddîn-i Tûsî’nin (ö. 672/1274) ahlâk ve ahlâk felsefesiyle ilgili temel konuları ele alan Farsça eseri.
AHLÂKU’l-EŞRÂF
Ubeyd-i Zâkânî-i Kazvînî’nin (ö. 772/1371 [?]) devrindeki bir kısım ileri gelenlerin ahlâk ve davranışlarını tenkit eden Farsça eseri.
ALÂÜDDEVLE-i SİMNÂNÎ
Rükniyye tarikatının kurucusu, İranlı âlim ve şair.
ARÂİSÜ’l-BEYÂN
Rûzbihân-ı Baklî’nin (ö. 606/1209) Arapça işârî tefsiri.
ATTÂR, Ferîdüddin
İranlı meşhur şair ve mutasavvıf.
BAHÂEDDİN VELED
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin babası, mutasavvıf.
EMÎN-i AHMED-i RÂZÎ
Heft İḳlîm adlı eseriyle tanınan İranlı tezkire müellifi.
EVSÂFÜ’l-EŞRÂF
Nasîrüddîn-i Tûsî’nin (ö. 672/1274) sülûkün merhalelerini anlatan Farsça tasavvufî ve ahlâkî risalesi.
KEMÂL-i HUCENDÎ
Mutasavvıf-şair.
KÛHÎ-i ŞÎRÂZÎ
İranlı sûfî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER