MEHMET AYDIN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET AYDIN

1942-2023
Müellif toplam 16 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Dinler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BEŞÂİRÜ’n-NÜBÜVVE
Genel olarak Hz. Muhammed’in nübüvvetini doğrulayan belgeler, özel olarak da önceki kutsal kitaplarda onun peygamberliğini müjdeleyen metinler anlamında kullanılan bir terim.
BEYÂNÜ’l-EDYÂN
XI. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Ebü’l-Meâlî Muhammed b. Ubeydullah’ın dinler ve mezhepler tarihiyle ilgili eseri.
el-CEVÂBÜ’s-SAHÎH
İbn Teymiyye’nin (ö. 728/1328) Hıristiyanlığa reddiye olarak kaleme aldığı eseri.
DEBİSTÂN-ı MEZÂHİB
Çeşitli din ve mezhepleri ve özellikle XI. (XVII.) yüzyılda Hindistan’ın dinî durumunu konu edinen müellifi meçhul Farsça eser.
FAL / 1. Bölüm
Çeşitli tekniklerle gelecekten ve bilinmeyenden haber verme, gizli kişilik özelliklerini ortaya çıkarma sanatı.
FARAKLİT
İncil’de Hz. Îsâ’nın kendisinden sonra geleceğini müjdelediği kimseye verilen ad.
el-FÂRIḲ BEYNE’l-MAHLÛḲ ve’l-HÂLİḲ
Abdurrahman Bâçecîzâde’nin (ö. 1912) Hıristiyanlığa reddiye olarak kaleme aldığı eseri.
HIRİSTİYANLIK / 2. Bölüm: KUTSAL METİNLER ve DİNÎ LİTERATÜR
Hz. Îsâ’nın peygamberi olduğu ilâhî din.
HIRİSTİYANLIK / 3. Bölüm: HIRİSTİYAN İNANÇLARI
Hz. Îsâ’nın peygamberi olduğu ilâhî din.
HIRİSTİYANLIK / 4. Bölüm: MÂBED ve İBADET
Hz. Îsâ’nın peygamberi olduğu ilâhî din.
HIRİSTİYANLIK / 5. Bölüm: MEZHEPLER ve TARİKATLAR
Hz. Îsâ’nın peygamberi olduğu ilâhî din.
HİDÂYETÜ’l-HAYÂRÂ
İbn Kayyim el-Cevziyye’nin (ö. 751/1350) yahudi ve hıristiyanlara reddiye olarak kaleme aldığı eseri.
İNCÎL ve SALÎB
Abdülahad Dâvûd’un (ö. 1930 [?]) Hıristiyanlığa reddiye olarak kaleme aldığı eseri.
İZHÂRÜ’l-HAK
Rahmetullah el-Hindî’nin (ö. 1308/1891) Hıristiyanlığa reddiye olarak kaleme aldığı eseri.
KİLİSE / 1. Bölüm
Hıristiyanlık inancını benimseyenlerin oluşturduğu topluluk, mezhep; hıristiyan mâbedi.
PAPALIK
Katolik kilisesinin ruhanî ve cismanî liderliğini temsil eden makam.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER