MEHMET ERDOĞAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET ERDOĞAN

Müellif toplam 11 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HÂRİCE b. ZEYD
Medineli meşhur yedi tâbiîn fakihinden biri.
HÂRİS b. MİSKÎN
Mâlikî fakihi.
HİNDUVÂNÎ
Hanefî fakihi, müctehid.
HİŞÂM b. UBEYDULLAH
Hanefî fakihi ve muhaddis.
İBNÜ’l-HÂC el-BİLLİFÎKĪ
Mâlikî fakihi, edip ve şair.
KİNÂNÎ, Abdülazîz b. Yahyâ
İmam Şâfiî’nin talebelerinden, kelâm âlimi.
MESH
Abdest ve teyemmümde bazı organlar, mest, sargı vb. üzerinde yapılan hükmî temizlik.
MUGĪRE b. ABDURRAHMAN
Mâlikî fakihi ve muhaddis.
el-MUVÂFAKĀT
İbrâhim b. Mûsâ eş-Şâtıbî’nin (ö. 790/1388) usûl-i fıkhın temel konularını makāsıd açısından inceleyen eseri.
ŞAH VELİYYULLAH / 1. Bölüm
Hindistanlı âlim ve ıslahatçı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER