MEHMET ERKAL - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET ERKAL

1944-2015
Müellif toplam 14 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
el-AHKÂMÜ’s-SULTÂNİYYE
Şâfiî fakihi Mâverdî’nin (ö. 450/1058) devletin esas teşkilât ve idaresiyle ilgili fıkhî ahkâmı bir araya toplayan eseri.
el-AHKÂMÜ’s-SULTÂNİYYE
Hanbelî fakihi Ebû Ya‘lâ el-Ferrâ’nın (ö. 458/1066), devletin esas teşkilât ve idaresiyle ilgili fıkhî ahkâmı bir araya toplayan eseri.
ÂMİL
İslâm tarihinde genel olarak memur ve özellikle vergi memuru anlamında kullanılan bir terim.
ARPA
Eskiden kullanılan bir ölçü birimi.
ARŞIN
Metrik sisteme geçilmeden önce kullanılan bir uzunluk ölçüsü.
ÂŞİR
Uşûr vergisini tahsil eden memur.
BEYTÜLMÂL
Devlet hazinesi, devlete ait mal varlığının bütünü ve bununla ilgili idarî-malî kurum.
CİZYE / 1. Bölüm
İslâm devletindeki gayri müslim tebaanın erkeklerinden alınan baş vergisi.
GANİMET
Gayri müslimlerden savaş yoluyla elde edilen her türlü mal ve esirleri ifade eden terim.
NEMÂ
Zekâta konu teşkil eden malların artıcı nitelikte olması veya bu nitelikte sayılması anlamında fıkıh terimi.
NİSAB
Zekât yükümlülüğünde esas alınan zenginlik ölçüsü anlamında fıkıh terimi.
ÖŞÜR / 1. Bölüm
Toprak ürünlerinden alınan zekât.
ZEKÂT / 1. Bölüm
İslâm’ın beş şartından biri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER