MUHAMMED REZÛK - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHAMMED REZÛK

Müellif toplam 16 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Coğrafya, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BÛNE
Cezayir’de tarihî bir liman şehri.
DÂRÜLBEYZÂ
Fas’ın en önemli liman şehri.
FİLÂLÎLER
XVII. yüzyıldan günümüze kadar Fas’ı yöneten bir İslâm hânedanı.
HAFSÎLER
İfrîkıye ve Doğu Cezayir’de hüküm süren Berberî asıllı bir hânedan (1228-1574).
HASENÎLER
Fas’ta Muhammed en-Nefsüzzekiyye’ye (ö. 145/762) mensup şerifler sülâlesi.
HEZMÎRİYYE
Fas’ta XIII-XV. yüzyıllarda faaliyet gösteren bir tarikat.
İBN ASKER el-MAĞRİBÎ
Fıkıh âlimi ve mutasavvıf.
İBN İYÂS
Memlük dönemi tarihçisi.
İBNÜ’l-KĀDÎ
Mâlikî fakihi, edip ve tarihçi.
İDRÎS I
İdrîsîler hânedanının kurucusu (789-793).
İDRÎS II
İdrîsîler hânedanının ikinci hükümdarı (793-828).
İDRÎSÎLER
789-985 yılları arasında Fas’ta hüküm süren ilk İslâm hânedanı.
KOSTANTÎNE
Cezayir’in üçüncü büyük şehri.
MERAKEŞ
Fas’ta tarihî bir şehir.
MEVLÂY HASAN
Alevî (Filâlî) hükümdarı (1873-1894).
MEVLÂY İSMÂİL
Alevî (Filâlî) hükümdarı (1672-1727).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER