MURTEZA BEDİR - TDV İslâm Ansiklopedisi

MURTEZA BEDİR

Müellif toplam 17 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EBÛ HAFS el-KEBÎR
Buhara’nın İslâmlaşma sürecinde önemli etkisi olmuş Hanefî fakihi.
NESEFÎ, Ebü’l-Berekât
Hanefî mezhebinin klasik sonrası döneminde çok etkili olan bir âlim.
OSMAN el-BETTÎ
Basra’nın önde gelen âlimlerinden, fakih.
PEZDEVÎ, Ebü’l-Usr
Hanefî fakihi ve Hanefî fıkıh usulü müellifi.
er-RAHBİYYE
Şâfiî fakihi İbnü’l-Mütefennine er-Rahbî’nin (ö. 577/1182) İslâm miras hukukuna dair manzum risâlesi.
er-RİSÂLE
İmam Şâfiî’nin (ö. 204/820) fıkıh usulüne dair eseri.
SCHACHT, Joseph
İslâm hukuku araştırmalarıyla tanınan şarkiyatçı.
SENHÛRÎ, Abdürrezzâk Ahmed
XX. yüzyıl Arap-İslâm hukukçularının en önemli ismi.
SÜNNET / 1. Bölüm
Hz. Peygamber’in söz, fiil ve onaylarının ortak adı, şer‘î delillerin ikincisi.
TÂCÜŞŞERÎA
Hanefî fakihi, el-Hidâye’nin ilk şârihlerinden.
TAKVÎMÜ’l-EDİLLE
Ebû Zeyd ed-Debûsî’nin (ö. 430/1039) fıkıh usulüne dair eseri.
USÛLÜ’s-SERAHSÎ
Serahsî’nin (ö. 483/1090 [?]) fıkıh usulüne dair eseri.
ÜSRÛŞENÎ
Hanefî fakihi.
VİKĀYETÜ’r-RİVÂYE
Burhânüşşerîa Mahmûd b. Sadrüşşerîa el-Evvel Ubeydullah el-Mahbûbî el-Buhârî’nin (VII-VIII./XIII-XIV. yüzyıl) Hanefî mezhebinin temel metinlerinden biri olan eseri.
ez-ZİYÂDÂT
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (ö. 189/805) “zâhirü’r-rivâye” diye bilinen eserlerinden biri.
ZÜFER b. HÜZEYL
Ebû Hanîfe’nin öğrencisi, Hanefî mezhebinin imamlarından biri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER