MUSTAFA ERTÜRK - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA ERTÜRK

Müellif toplam 15 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HABER-i VÂHİD / 1. Bölüm
Mütevâtir derecesine ulaşmayan haber.
HASAN b. SÜFYÂN
Hadis hâfızı.
HAVZ-ı KEVSER
Âhirette Hz. Muhammed’in ümmetiyle yanında buluşacağı bildirilen havuz ve nehir.
HÜŞEYM b. BEŞÎR
Bağdatlı muhaddis.
LEYSÎ
Hadis hâfızı.
MAKLÛB
İsnadda veya metindeki kelimeleri yerini değiştirerek rivayet etmek anlamında hadis terimi.
MÂSERCİSÎ, Ebû Ali
Hadis hâfızı.
MİKDÂD b. AMR
Sahâbî.
MUTAYYEN
Muhaddis ve tarihçi.
SAÎD b. EBÛ SAÎD
Medineli tâbiî, muhaddis.
ÜKEYDİR b. ABDÜLMELİK
Dûmetülcendel’in Hz. Peygamber dönemindeki hıristiyan yöneticisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER