MUSTAFA ÖZKAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA ÖZKAN

Müellif toplam 17 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BULUÇ, Sadettin
Türk dili profesörü.
DEKĀİKU’l-HAKĀİK
Kemalpaşazâde’nin (ö. 940/1534) bazı Farsça eş anlamlı ve eş sesli kelimeler arasındaki anlam farklarına dair Türkçe eseri.
DEVLETOĞLU YÛSUF
Daha çok Vikāyenâme adlı eseriyle tanınan divan şairi.
DİLMEN, İbrahim Necmi
Dille ilgili yazıları ve edebiyat tarihine dair eserleriyle tanınan âlim.
EDİRNELİ NAZMÎ
Mecmau’n-nezâir adlı eseriyle tanınan divan şairi.
ELVÂN-ı ŞÎRÂZÎ
Tercüme-i Gülşen-i Râz adlı eseriyle tanınan mutasavvıf şair.
FERAHNÂME
XIV. yüzyıl şairi Kemaloğlu’nun Süleyman peygamberin devleri cezalandırışı vak‘ası etrafında gelişen olağan üstü maceraları hikâye eden mesnevisi.
GÜL ü BÜLBÜL
Gül ile bülbül arasındaki aşkı anlatan mesnevi tarzında temsilî hikâyelerin ortak adı.
GÜLŞEHRÎ
Mutasavvıf şair.
HACIEMİNOĞLU, Necmettin
Türk dili âlimi, yazar.
HALÎLÎ
Fürkatnâme adlı eseriyle tanınan divan şairi.
HOCA MESUD
Farsça’dan yaptığı Süheyl ü Nevbahâr ve Ferhengnâme-i Sa‘dî adlı tercümeleriyle tanınan XIV. yüzyıl Türk şairi.
HÜSREV ü ŞÎRÎN
Şeyhî’nin (ö. 832’den [1429] sonra) Nizâmî-i Gencevî’nin aynı adlı eserinden nakil yoluyla meydana getirdiği mesnevisi.
MANYASOĞLU MAHMUD
II. Murad devrinde (1421-1451) yetişen Osmanlı âlimi.
OSMANLI TÜRKÇESİ
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Cumhuriyet’in ilânına kadar kullanılan Türkçe.
SEYF-i SARÂYÎ
Kıpçak şairi.
TİMURTAŞ, Faruk Kadri
Türk dili bilgini, yazar.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER