MUSTAFA TATCI - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA TATCI

Müellif toplam 12 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HAYRETÎ
Divan şairi.
HÜSEYİN VASSÂF
Sefîne-i Evliyâ-i Ebrâr adlı eseriyle tanınan tasavvuf tarihçisi, mutasavvıf.
İBN ÎSÂ
Mutasavvıf-şair.
MANSURNÂME
Niyâzî’nin (XV. yüzyıl) Hallâc-ı Mansûr’a dair manzum menâkıbnâmesi.
MEHMED ESAD DEDE
Mevlevî şeyhi, mesnevîhan.
MÜFTÎ DERVİŞ
Halvetî şeyhi, şair.
SALACIOĞLU MUSTAFA CELVETÎ
Mutasavvıf şair.
SELİM DİVANE
Kādirî şeyhi.
ŞÂBÂN-ı VELÎ
Halvetiyye-Şâbâniyye tarikatının kurucusu.
ŞÂBÂNİYYE
Halvetiyye tarikatının Şâbân-ı Velî’ye (ö. 976/1569) nisbet edilen kolu.
ULUSOY, Mehmet Şemsettin
Halvetî-Mısrî şeyhi, Niyâzî-i Mısrî Âsitânesi son postnişini.
YÛNUS EMRE
Mutasavvıf Türk şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER