NİHAD M. ÇETİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

NİHAD M. ÇETİN

1924-1991
Müellif toplam 11 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, İslam Sanatları, İslam Toplumları ve Coğrafyası, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDERÎ, Ebû Muhammed
er-Riḥletü’l-Maġribiyye adlı seyahatnâmesiyle tanınan VII. (XIII.) yüzyıl müellifi.
AHBÂR
Bir şey hakkında naklolunan rivayetler, bilgiler.
AKLÂM-ı SİTTE
İslâm hat sanatında, aynı yazının farklı tarz ve üslûpları mânasında “şeş kalem” diye de adlandırılan altı hat.
AKSARÂYÎ, Ahmed
XV. yüzyılın ilk yarısında eser vermiş Türk hattat ve müzehhibi.
ALLAH / 4. Bölüm: HAT
Kâinatı yaratan ve idare eden en yüce varlık.
ARÛZ
Arap edebiyatında doğmuş ve İslâmî edebiyatlara yayılmış bir nazım sistemi ve Arap nazım sisteminde ilk şatrın son tef‘ilesi.
ATEŞ, Ahmet
Arap, Fars ve Türk filolojileriyle meşgul olmuş son devir mütehassıslarından.
BAHİR
Halîl b. Ahmed’in (ö. 175/791) arûz sisteminde dâirelerdeki ideal vezinlerden, ilel ve zihâfât kaideleriyle türetilmiş vezinler grubu.
BASÎT
Arûz sisteminde bir bahrin adı.
BEYİT / 1. Bölüm
Arap nazım sisteminde en küçük nazım birimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER