OSMAN TÜRER - TDV İslâm Ansiklopedisi

OSMAN TÜRER

Müellif toplam 12 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BAYEZİD HALİFE
Mutasavvıf şair.
BİAT / 2. Bölüm: TASAVVUF
İslâm devletinde idare edenle idare edilenler arasında yapılan, seçim veya bağlılık karakteri taşıyan sosyopolitik akid.
BÛŞENCÎ, Ebü’l-Hasan
Fütüvvet hareketinin ilk temsilcilerinden Horasanlı sûfî.
EBÛ NUAYM el-İSFAHÂNÎ
Ḥilyetü’l-evliyâʾ müellifi, hadis, kelâm, tasavvuf âlimi ve tarihçi.
FUDAYL b. İYÂZ
Horasan’ın ilk büyük sûfîlerinden.
GAZZÎZÂDE ABDÜLLATİF EFENDİ
Bursa Gazzî Dergâhı şeyhi.
HÂNÎ, Abdülmecîd b. Muhammed
el-Ḥadâʾiḳu’l-verdiyye adlı eseriyle tanınan Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
HÂNÎ, Muhammed b. Abdullah
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
HİLYETÜ’l-EVLİYÂ
Ebû Nuaym el-İsfahânî’nin (ö. 430/1038) zâhid ve sûfîlere dair eseri.

Sûfîlere göre Allah’ın zâtına işaret eden ismi.
LATİFE
İnsandaki ilâhî cevhere işaret eden tasavvuf terimi.
LETÂİF-i HAMSE
Nakşibendî-Müceddidiyye ve Hâlidiyye tarikatlarında seyrüsülûk usulü.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER