S. HALUK KORTEL - TDV İslâm Ansiklopedisi

S. HALUK KORTEL

Müellif toplam 9 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SEYYİDLER
Delhi’de hüküm süren bir İslâm hânedanı (1414-1451).
SÛBEDAR
Bâbürlüler’de eyalet valisi.
TAALLUK
Bâbürlüler’de, onların halefleri olan küçük devletlerde ve İngiliz sömürgesi döneminde Hindistan’da görülen bir idarî birim.
TÂCEDDİN YILDIZ
Gurlular’ın Türk asıllı kumandanlarından, Gazne hâkimi.
TARİH / 8. Bölüm: Hindistan
Toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.
TUĞLUKÂBÂD
Tuğluklular döneminde Delhi yakınında kurulan şehir.
TUĞLUKLULAR
Delhi’de hüküm süren Türk-İslâm hânedanı (1320-1414).
TÜZÜK-i CİHÂNGÎRÎ
Bâbürlü Hükümdarı Cihangir’in (ö. 1037/1627) kendi hayatını anlattığı eseri.
ZEMİNDAR
Eskiden Hindistan’da toprak ve emlâk sahipleri için kullanılan bir terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER