SEDAT ŞENSOY - TDV İslâm Ansiklopedisi

SEDAT ŞENSOY

Müellif toplam 21 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Tefsir, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarihi ve Medeniyeti, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
LAFIZ / 1. Bölüm
Anlamların ses türünden remiz ve şekillerini ifade eden terim.
NAZMÜ’l-KUR’ÂN
Kur’ân-ı Kerîm’in lafız, mâna ve tertip bakımından insicamlı olduğunu ortaya koyan ilim dalı ve bu alanda yazılan eserlerin ortak adı.
NÜZHETÜ’l-ELİBBÂ
Kemâleddin el-Enbârî’nin (ö. 577/1181) Arap dili ve edebiyatı âlimlerine dair biyografik eseri.
ORIENS
Milletlerarası Doğu Araştırmaları Cemiyeti tarafından yayımlanan dergi.
REŞER, Osman
Mühtedi Alman şarkiyatçısı.
RIEU, Charles
İsviçreli şarkiyatçı.
RUMMÂNÎ
Arap dili ve belâgatı âlimi, Mu‘tezile kelâmcısı.
RUNYUN, Mustafa
Son dönem din âlimlerinden.
SERJEANT, Robert Bertram
İngiliz şarkiyatçısı.
SIBT İBNÜ’t-TEÂVÎZÎ
Kâtip ve şair.
SİLKÜ’d-DÜRER
Muhammed Halîl el-Murâdî’nin (ö. 1206/1791) XII. (XVIII.) yüzyılın tanınmış kişilerine dair eseri.
STERN, Samuel Miklos
Yahudi asıllı Macar şarkiyatçısı.
SÜKKERÎ
Basralı şiir ve ahbâr râvisi, dil ve edebiyat âlimi.
SÜYÛTÎ / 3. Bölüm: Arap Dili ve Edebiyatı
Tefsir, hadis, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
ŞERH / 1. Bölüm
İslâm dünyasında bir eserin daha geniş biçimde açıklanması amacıyla yazılmış kitapları ifade eden bir telif türü.
ŞEVKĪ DAYF
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
ŞİNKĪTÎ, Ahmed b. Emîn
Moritanya edebiyatına dair ilk eserin müellifi, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
TAĞYÎR
Vezin gereği lafzın başka bir şekle dönüştürülmesi anlamında edebiyat terimi.
TA‘KĪD
İfadedeki karışıklık ve bozukluk sebebiyle sözün güç anlaşılması mânasında belâgat terimi.
TA‘LÎKĀT
İslâm telif geleneğinde bir metnin daha iyi anlaşılabilmesi için sayfa kenarlarına yazılan notlar, bir müellifin bazı görüş ve düşüncelerinin notlar halinde toplandığı eserlerin ortak adı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER