MÜEZZİNOVİÇ, Mehmet - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÜEZZİNOVİÇ, Mehmet

Müellif:
MÜEZZİNOVİÇ, Mehmet
Müellif: MUHAMMED ARUÇİ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2020
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 17.05.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/muezzinovic-mehmet
MUHAMMED ARUÇİ, "MÜEZZİNOVİÇ, Mehmet", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/muezzinovic-mehmet (17.05.2022).
Kopyalama metni

29 Temmuz 1913’te Saraybosna’da doğdu. Babası, Müezzinoviç ailesine mensup bir âlim olan Mustafa Efendi’dir. Dinî eğitim yanında özel hocalardan Türkçe, Arapça ve Farsça öğrendi. Gazi Hüsrev Bey Medresesi’nden (1935) ve Yüksek İslâm Şeriat-Teoloji Okulu’ndan (1939) mezun oldu. Saraybosna’daki liselerde din dersi hocalığı yaptı (1940-1945). Gazi Hüsrev Bey Medresesi’nde müderrislik ve sekreterlik görevlerinde bulundu (1945-1949). Ardından Saraybosna’daki devlet matbaasına musahhih olarak tayin edildi. Bosna-Hersek Tarihî Âbideler ve Tabiatta Nâdir Eserleri Koruma Derneği’nde görevlendirildi (1951) ve kitâbelerin kayıt ve çözümlenmesi işiyle meşgul oldu. 1 Ocak 1980’de emekli oluncaya kadar bu vazifesini sürdürdü. Müezzinoviç ayrıca babasından sonra otuz altı yıl Saraybosna’daki Vekilharç Camii imamlığı yaptı ve Gazi Hüsrev Bey Camii’nde cüzhanlık görevini üstlendi.

Mehmet Müezzinoviç, 1972’de kurulan Anali Gazi Husrevbegove Biblioteke () dergisinin redaksiyon heyeti üyesi ve teknik sorumlusu idi. Naše Starine adlı derginin teknik redaktörlüğünü yaptı. Kasım Dobrača’nın vefatından (ö. 1979) sonra onun hazırladığı Katalog Arapskih, Turskih-i Perzijskih Rukopisa adlı eserin II. cildinin redaksiyon sorumluluğunu üstlendi. Saraybosna’daki ilmî çevrelerde iyi bir hattat olarak tanınan Müezzinoviç’in Bosna-Hersek’teki kitâbelerin tesbitinde büyük hizmetleri oldu. Bosna-Hersek’i birkaç defa baştan başa dolaştı ve birçok kitâbeyi kaydetti. Ayrıca Makedonya, Sırbistan, Karadağ ve Kosova’ya davet edildi. Buralarda ve bilhassa Kalkandelen, Ohri, Prizren, Kaçanik, İpek, Novi Pazar, Bijelo Polje ve Bar şehirlerinde bulunan Osmanlı dönemine ait kitâbeler hakkında önemli araştırmalar yaptı. 14 Mayıs 1981 tarihinde vefat etti. Mehmet Müezzinoviç, Osmanlı dönemine ait epigrafi ekolünün tek temsilcisi olarak kabul edilir. Başarılı çalışmalarından dolayı “Saraybosna şehrinin 6 Nisan ödülü” ile “Veselin Masleša Ödülü”nü kazanmıştır.

Eserleri. 1. Islamska Epigrafika u Bosni i Hercegovini. Veselin Masleša tarafından neşredilen eserin I. cildi Saraybosna’daki kitâbeleri içerir (Sarajevo 1974). II. ciltte Doğu ve Orta Bosna’ya ait İslâmî epigrafi çalışmaları yer almıştır (Sarajevo 1977). III. cilt Bosanska Krajina, Batı Bosna ve Hersek bölgelerindeki kitâbeleri ihtiva eder (Sarajevo 1982). Eserde 1500’e yakın kitâbenin Osmanlı Türkçesi ile asılları ve Boşnakça çevirileri, 1800’e yakın kitâbenin de kısmen orijinalleri ve çevirileri yer alır. Kitaba Osmanlı mimarisine ait eserler ve mezar taşlarıyla ilgili fotoğraflar da konulmuş, ciltlerin sonunda Bosna-Hersek’te meşhur olan 100’den fazla epigrafi uzmanına yer verilmiştir.

2. Gazi Husrevbegova Biblioteka u Sarajevu (Sarajevo 1968). Bu broşürde Sarayova’daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi tanıtılmaktadır.

3. Stari Mostovi u Bosni i Hercegovini (Džemal Čelić ile birlikte, Sarajevo 1969). Akademik çevrelerde Bosna-Hersek’teki tarihî köprüler hakkında yapılan ilmî bir çalışma olarak tanınmaktadır.

4. Uloga Džamije Mehmed-bega Stočanina u Formiranju Gornjeg Vakufa-Povodom Nove Izgradnje Džamije (Gornji Vakuf’un inşası konusunda Mehmed Bey Stoçanin Camii’nin rolü-yenicaminin inşası münasebetiyle; Muhammed Hacıyahiç ile birlikte, Gornji Vakuf 1971).

5. Gazi Husrevbegova Biblioteka (Mahmud Traljić ile beraber, Sarajevo 1982). Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’ni tanıtan broşürün Arapça ve İngilizce baskıları da mevcuttur.

Müezzinoviç, Mula Mustafa Başeski tarafından Osmanlı Türkçesi ile yazılmış olan Mecmua adlı eseri Boşnakça’ya tercüme etmiştir (Sarajevo 1968, 1981). Bir başka tercümesi de Livnolu Hacı Yûsuf’un 1615’te yine Osmanlı Türkçesi ile kaleme aldığı hac seyahatiyle ilgili kitabıdır. Eser önce Život adlı dergide yayımlanmış (XLV/4 [Sarajevo 1974], s. 439-477), daha sonra kitap halinde neşredilmiştir (Sarajevo 1981). Diğer bir çevirisi Üsküplü Hacı Mustafa’nın yine hac seyahatine dair makalesidir (Islamska Misao, II [Sarajevo 1980], s. 24-40). Müezzinoviç’in vefatından kısa bir süre önce Mostar müftüsü Sıdkı Sarajlić’in Arapça kaleme aldığı bir eseri Boşnakça’ya tercüme ettiği ve bir Farsça sözlük hazırladığı da bilinmektedir (Traljić, Istaknuti Bošnjaci, s. 118).

Mehmet Müezzinoviç’in 100’den fazla makalesi vardır. Bunların büyük bir kısmı Glasnik, el-Hidaje, Prilozi za Orijentalnu Filologiju, Anali GHB, Naše Starine, Takvim, Bakije-Almanah, Preporod, Islamska Misao, Zemzem, Odjek, Život gibi Saraybosna’da çıkan dergilerde ve yıllıklarda yayımlanmıştır. Ayrıca Priştine’de çıkan Starine Kosova i Metohije, Yenipazar’daki Novipazarski Zbornik, Zagreb’deki Bulletin za Likovnu Umjetnost adlı dergilerde ve yıllıklarda da makaleleri neşredilmiştir (Fajić, s. 145; Traljić, , sy. 9-10 [1983], s. 329-333).


BİBLİYOGRAFYA

Zejnil Fajić, “Mujezinović, Mehmed hadži”, Bibliografija Glasnika Vrhovnog Islamskog Starješinstva u SFRJ od 1933. do 1982 Godine, Sarajevo 1983, s. 145.

Mustafa Ćeman, Bibliografija Bošnjačke Književnosti, Zagreb 1994, s. 530, 588.

Mahmud Traljić, Istaknuti Bošnjaci, Zagreb 1994, s. 113-127.

a.mlf., “Islamska Epigrafika u Bosni i Hercegovini. Mehmed Mujezinović, Islamska Epigrafika u Bosni i Hercegovini, knj. I.”, Takvim, Sarajevo 1974, s. 300-301.

a.mlf., “Islamska Epigrafika u Bosni i Hercegovini, knj. I (prikaz)”, , XXXVIII/7-8 (1975), s. 375-377.

a.mlf., “Merhum Hafiz Mustafa ef. Mujezinović”, Takvim, Sarajevo 1976, s. 190-193.

a.mlf., “Sačuvana Ljepota Natpisa (Mehmed Mujezinović, Islamska Epigrafika, knjiga II., Sarajevo 1977)”, a.e. (1979), s. 332-334.

a.mlf., “Hadži Mehmed ef. Mujezinović (Merhum)”, , XLIV/4 (1981), s. 423-427.

a.mlf., “Kapitalno djelo (Mehmed Mujezinović, Islamska Epigrafika Bosne i Hercegovine, knj. III., Bosanska Krajina, Zapadna Bosna i Hercegovina. Sarajevo 1982)”, a.e., XLV/3 (1982), s. 351-354.

a.mlf., “Hadži Jusuf Livnjak, Odazivam Ti se Bože”, Takvim, Sarajevo 1982, s. 265-266.

a.mlf., “Prof. Mehmed ef. Mujezinović”, , sy. 9-10 (1983), s. 327-333, 339.

Muhamed Hadžijahić, “Marginalija uz najnoviju Mujezinovićevu knjigu o islamskoj epigrafici”, Radio Sarajevo-Treći Program, VII/20, Sarajevo 1978, s. 916-919.

Rusmir Mahmutćehajić, “Kroz Groblja i Harfovlja (Mehmed Mujezinović, Islamska Epigrafika Bosne i Hercegovine. Istocna i Centralna Bosna)”, Život, XXVII/6, Sarajevo 1978, s. 728-730.

a.mlf., “Skica za tarih”, Čas Sjećanja-Mehmed Mujezinović 29.7.1913 - 14.5.1981 (nşr. Kulturno Društvo Bošnjaka “Preporod”), Sarajevo 1996, s. 3-13 (aynı makale için bk. Odjek, XXXIV/23, Sarajevo 1981, s. 18-26).

Kasim Hadžić, “Merhum H. Mehmed Ef. Mujezinović”, Takvim, Sarajevo 1982, s. 267-269.

Enes Pelidija, “Naučni doprinos Mehmeda Mujezinovića”, Pregled, LXXII/10, Sarajevo 1983, s. 1035-1039.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2020 yılında Ankara’da basılan 31. cildinde, 495 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER