MÜNZİRÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MÜNZİRÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

المنذري
Hocası
CEMMÂÎLÎ
Hadis hâfızı.
Hocası
İBNÜ’l-MUFADDAL
Hadis hâfızı, fakih.
Hocası
EBÜ’l-YÜMN el-KİNDÎ
Arap dili ve kıraat âlimi, muhaddis.
Hocası
İBN ŞÂS
Mâlikî fakihi ve hadis âlimi.
Hocası
İBN KUDÂME, Muvaffakuddin
Hanbelî fakihi ve usulcüsü.
Hocası
İBN TEYMİYYE, Fahreddin
Hanbelî fakihi, hatip ve müfessir.
Hocası
YÂKŪT el-HAMEVÎ
Muʿcemü’l-büldân ve Muʿcemü’l-üdebâʾ adlı eserleriyle tanınan coğrafyacı, tarihçi, edip ve seyyah.
Çağdaşı
İBN NUKTA
Hadis ve ricâl âlimi.
Hocası
İBN ŞEDDÂD, Bahâeddin
Eyyûbî devlet adamı, fakih ve tarihçi.
Hocası
İBNÜ’l-FÂRIZ
Sultânü’l-âşıkīn olarak tanınan mutasavvıf-şair.
Hocası
İBNÜ’l-MÜSTEVFÎ
Muhaddis, tarihçi, edip ve şair.
Hocası
İBNÜ’l-HÂCİB
Arap gramerine dair el-Kâfiye ve eş-Şâfiye adlı eserleriyle tanınan dil âlimi ve Mâlikî fakihi.
Hocası
İBN EBÜ’l-İSBA‘
Bedî‘ ilmine dair eserleriyle tanınan edip ve şair.
Öğrencisi
İBN HALLİKÂN
Vefeyâtü’l-aʿyân adlı eseriyle tanınan tarihçi, fakih, edip ve şair.
Öğrencisi
YÛNÎNÎ, Ali b. Muhammed
Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ nüshaları üzerine yaptığı çalışmayla tanınan hadis âlimi.
Öğrencisi
İBN DAKĪKUL‘ÎD
Müctehid âlim ve muhaddis.
Öğrencisi
DİMYÂTÎ, Abdülmü’min b. Halef
Muhaddis.
Öğrencisi
İBN ABDÜSSELÂM, İzzeddin
Şâfiî fakihi.
Üzerine şerh yazdığı eser
et-TENBÎH
Ebû İshak eş-Şîrâzî’nin (ö. 476/1083) Şâfiî mezhebinin beş temel muhtasarından biri olan eseri.
Üzerine muhtasar yazdığı eser
el-CÂMİU’s-SAHÎH
Müslim’in (ö. 261/875) sahih hadislerden meydana gelen eseri.
Üzerine muhtasar yazdığı eser
es-SÜNEN
Ebû Dâvûd es-Sicistânî’nin (ö. 275/889) Kütüb-i Sitte’ye dahil olan eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER