NÂZIM MUSTAFA EFENDİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

NÂZIM MUSTAFA EFENDİ

Müellif:
NÂZIM MUSTAFA EFENDİ
Müellif: HASAN AKSOY
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2006
Erişim Tarihi: 19.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/nazim-mustafa-efendi
HASAN AKSOY, "NÂZIM MUSTAFA EFENDİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/nazim-mustafa-efendi (19.04.2024).
Kopyalama metni

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafa olup yeniçeri kâtibi Yenibahçeli Ördek İsmâil Efendi’nin oğludur. İyi bir öğrenim gördükten sonra yeniçeri kalemine girdi, ardından başhalife oldu. II. Mustafa’nın Avusturya seferine katılıp döndükten kısa bir süre sonra Belgrad’da yeniçeri kâtipliğine tayin edildi ve orada vefat etti. Sâlim 1106 Muharreminde (Eylül 1694), Mehmed Süreyyâ 1108 Muharreminde (Ağustos 1696) öldüğünü bildiriyorsa da kaynakların ekseriyeti vefatı için 1107 (1696) yılını vermektedir. Safâyî, Belîğ ve Sâlim tezkirelerinde Nâzım Mustafa Efendi’den övgüyle bahsedilerek şiirlerinden oldukça fazla örnek verilmesi onun zamanının önemli bir şairi olduğunu göstermektedir. Hammer, Nâzım ile Nazîm’in hal tercümesiyle şiirlerini birbirine karıştırmış, Flügel ve Menzel de aynı hataları tekrarlamıştır (, IX, 138).

Esad Efendi’nin Atrabü’l-âsâr’ında verdiği bilgiye göre son derece güzel bir sese sahip olan Nâzım Mustafa Efendi zamanının mûsiki üstatlarından ders almış ve çeşitli eserler bestelemiştir. Hüseynî makamında çenber usulüyle bestelediği, “Fark olunmaz şu‘le-i âhım gece mehtâbdan / Neyleyim hurşîd-i rahşânım göz açmaz hâbdan” matla‘lı murabbaı en tanınmış eseridir. Müstakimzâde’nin bildirdiğine göre şair Hattat Osman Hamdi, Nâzım Mustafa Efendi’nin kardeşidir (Tuhfe, s. 298). Kaynaklar Nâzım Efendi’nin mürettep bir divanı olduğunu belirtmekteyse de bugüne kadar herhangi bir nüshasına rastlanmamıştır. Mevcut şiirleri Nâbî tarzını benimsediğini göstermektedir.


BİBLİYOGRAFYA

Safâyî Mustafa Efendi, Tezkire (haz. Pervin Çapan), Ankara 2005, s. 610-612.

, s. 546-548.

Sâlim, Tezkire, İstanbul 1315, s. 639.

Ebûishakzâde Esad Efendi, Atrabü’l-âsâr, İÜ Ktp., TY, nr. 6204, vr. 35b-36a.

, s. 298.

, IV, 534.

M. Cavid Baysun, “Nâzım Mustafa Efendi”, , IX, 137-138.

“Nâzım Mustafa Efendi”, , VI, 540-541.

E. G. Ambros, “Nāzim, Mustafā”, , VII, 1054.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2006 yılında İstanbul’da basılan 32. cildinde, 448 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER