HASAN AKSOY - TDV İslâm Ansiklopedisi

HASAN AKSOY

Müellif toplam 49 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, İslam Sanatları, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BEKĀYÎ
Divan şairi.
BİHİŞTÎ AHMED SİNAN ÇELEBİ
Divan edebiyatında ilk hamse sahibi olduğu ileri sürülen şair ve tarihçi.
CELÎLÎ, Hâmidîzâde
Daha çok hamsesiyle tanınan divan şairi.
CEMŞÎD ü HURŞÎD
İran ve Türk edebiyatlarında çeşitli şairler tarafından mesnevi olarak işlenen klasik aşk hikâyesi.
DERVİŞ ŞEMSEDDİN
Dehmurg adlı mesnevisiyle tanınan Osmanlı şairi.
DURSUN FAKİH
Osman Gazi adına ilk hutbeyi okuyan kadı, âlim ve şair.
ENÎS RECEB DEDE
Mevlevî şeyhi ve şairi.
ESRAR DEDE
Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye adlı eseriyle tanınan mutasavvıf şair.
FETİHNÂME
İslâm ve Türk-İslâm devletlerinde fethedilen beldeleri, kazanılan zaferleri haber veren mektup ve fermanlarla bu fetihleri anlatan tarihî eserlerin genel adı.
GÜLŞEN-ÂBÂD
Şemseddin Sivâsî’nin (ö. 1006/1597) tasavvufî mesnevisi.
GÜLŞENÎ-i SARUHÂNÎ
Osmanlı şairi.
HERSEKLİ ÂRİF HİKMET BEY
Son dönem divan şairlerinden.
KARA FAZLÎ
Gül ü Bülbül adlı mesnevisiyle tanınan divan şairi.
KARAHAN, Abdülkadir
Eski Türk edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla tanınan âlim.
KAVSNÂME
Ok atmanın âdâbı, menziller ve okçulara dair bilgi veren eserlerin ortak adı.
KINALIZÂDE ALİ EFENDİ
Ahlâk-ı Alâî adlı eseriyle tanınan Osmanlı âlimi, devlet adamı ve şair.
KITA
İran ve bilhassa Türk edebiyatında kullanılan bir nazım şekli.
MEHMED EMİN EFENDİ, Kazasker
Devlet adamı ve dinî eserler bestekârı.
MEHMED ENVERÎ, Hocazâde
Hattat, Türk dinî eserler bestekârı ve şair.
MEHMED MUHYİDDİN, Bezcizâde
Mutasavvıf ve şair, dinî eserler bestekârı.
MEHMED RÛŞEN EFENDİ
Mutasavvıf-şair, dinî eserler bestekârı.
MEHMED SABRİ BEY
Hânende ve bestekâr.
MEHMED SÂDIK EFENDİ
Dinî eserler bestekârı.
MEHMED SAİD DEDE
Mevlevî şeyhi, ney virtüozu ve bestekâr.
MEHMED ŞÂKİR EFENDİ
Kādirî şeyhi, zâkirbaşı ve mûsikişinas.
MEHMED TULÛÎ EFENDİ
Dinî eserler bestekârı, mutasavvıf ve hattat.
MEHMED ZAÎFÎ EFENDİ
Dinî eserler bestekârı, hattat ve mutasavvıf.
MEVLİD / 4. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Hz. Peygamber’in doğumu; doğum yıl dönümü vesilesiyle yapılan törenlere verilen isim; bu törenlerde okunmak üzere yazılmış eserlerin ortak adı.
MISRA
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında beyti oluşturan bir satırlık nazım parçası.
MUSTAFA EFENDİ, Ebezâde
Türk bestekârı ve hânende.
MUSTAFA EFENDİ, Karaoğlan
Halvetî-Mısrî zâkirbaşısı ve dinî eserler bestekârı.
NÂZIM MEHMED
Divan şairi ve hattat.
NÂZIM MUSTAFA EFENDİ
Divan şairi ve bestekâr.
NAZMİ EFENDİ, Mehmed
Hediyyetü’l-ihvân adlı eseriyle tanınan mutasavvıf, şair ve bestekâr.
NEYZEN TEVFİK
Ney üflemedeki ustalığı yanında hicviyeleriyle de tanınan şair.
NÛRİ BEY, Bolâhenk
Son dönem neyzen, hânende ve bestekârlarından.
OSMAN BEY, Büyük
Daha çok peşrevleriyle tanınan bestekâr.
OSMAN DEDE EFENDİ, Musullu
Bestekâr ve hânende.
ÖMER EFENDİ, Nasuhpaşazâde
Bestekâr, şair ve hattat.
RECEB ÇELEBİ, Çömlekçizâde
Türk mûsikisi bestekârı, hânende.
SÂLİM BEY, Üsküdarlı
Son dönem Türk mûsikisi bestekârlarından, neyzen ve şair.
SEYYİD NUH
Türk mûsikisi bestekârı, hânende.
SÛZÎ
Mutasavvıf, divan şairi.
ŞEMSEDDİN SİVÂSÎ
Halvetiyye tarikatının Şemsiyye kolunun kurucusu, âlim ve şair.
ŞİTÂİYYE
Divan edebiyatında kış mevsimini konu alan şiir türü.
YÛSUF MEDDAH
Varaka ve Gülşah adlı mesnevisiyle tanınan XIV. yüzyıl şairi.
ZEYNEB HATUN
Divan şiirinin ilk kadın şairlerinden.
ZÎVER PAŞA
Osmanlı devlet adamı, şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER