NEFEHÂTÜ’l-ÜNS - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

NEFEHÂTÜ’l-ÜNS ile İLİŞKİLİ MADDELER

نفحات الأنس
CÂMÎ, Abdurrahman
Nakşibendî tarikatına mensup İranlı âlim ve şair.
TABAKAT
İslâm telif geleneğinde, sahasında tanınmış şahsiyetlerin biyografilerini konu edinen telif türü.
Eserin türü
MENÂKIBNÂME
Velîlerin daha çok kerametlerinin anlatıldığı eserlerin genel adı.
Eseri etkileyen isim
SÜLEMÎ, Muhammed b. Hüseyin
Horasanlı sûfî, müfessir ve muhaddis.
Eseri etkileyen isim
HEREVÎ, Hâce Abdullah
Mutasavvıf şair ve âlim.
Etkilediği eser
REŞEHÂT
Fahreddin Ali Safî’nin (ö. 939/1532) Nakşibendî şeyhlerinin biyografisine dair Farsça eseri.
Esere hâşiye yazan isim
ABDÜLGAFÛR-i LÂRÎ
Abdurrahman-ı Câmî’nin önde gelen müridlerinden, âlim ve mutasavvıf.
Eseri Çağatayca’ya tercüme eden isim
ALİ ŞÎR NEVÂÎ
Klasik Çağatay edebiyatının tesirleri Osmanlı edebiyatı sahasında da devam etmiş en büyük şairi; devlet adamı.
Eseri Türkçe’ye tercüme eden isim
LÂMİÎ ÇELEBİ
Daha çok Molla Câmî’den yaptığı çevirilerle tanınan divan şairi ve Nakşibendî şeyhi.
Eseri Arapça’ya tercüme eden isim
ZİLELİ MUHARREM EFENDİ
Osmanlı fıkıh âlimi ve mutasavvıf.
Eseri Arapça’ya tercüme eden isim
TÂCEDDİN b. ZEKERİYYÂ
Nakşibendiyye-Ahrâriyye tarikatının Tâciyye şubesinin kurucusu.
Eserin temel kaynağı
er-RİSÂLE
Kuşeyrî’nin (ö. 465/1072) tasavvufa dair klasik eseri.
Eserin temel kaynağı
AVÂRİFÜ’l-MAÂRİF
Sünnî sûfîliğin tanınmış temsilcilerinden Şehâbeddin es-Sühreverdî’nin (ö. 632/1234) tasavvufa dair eseri.
Eseri etkileyen isim
HÜCVÎRÎ
Keşfü’l-maḥcûb adlı eseriyle tanınan sûfî müellif.
Etkilediği isim
SÜLEYMAN ŞEYHÎ
Nakşibendî-Müceddidî şeyhi, mutasavvıf-şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER