NEVEVÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

NEVEVÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

النووي
Hocası
İBN KUDÂME, Ebü’l-Ferec
Hanbelî fakihi.
Hocası
İBN MÂLİK et-TÂÎ
el-Elfiyye adlı eseriyle tanınan gramer, sözlük ve kıraat âlimi.
Öğrencisi
İBN FERAH
Hadis hâfızı ve Şâfiî fakihi.
Eseri
RİYÂZÜ’s-SÂLİHÎN
Nevevî’nin (ö. 676/1277) bir müslümanın günlük hayatında ihtiyaç duyacağı âyet ve hadisleri derlediği eseri.
Eseri
el-MİNHÂC
Nevevî (ö. 676/1277) tarafından yazılan Ṣaḥîḥ-i Müslim şerhi.
Eseri
el-EZKÂR
Nevevî’nin (ö. 676/1277) zikir ve duaya dair hadisleri bir araya getiren eseri.
Eseri
et-TAKRÎB ve’t-TEYSÎR
İbnü’s-Salâh eş-Şehrezûrî’nin Muḳaddime adlı kitabına Nevevî’nin (ö. 676/1277) yazdığı İrşâdü ṭullâbi’l-ḥaḳāʾiḳ adlı muhtasarın yine Nevevî tarafından yapılan ihtisarı.
Üzerine şerh yazdığı eser
el-CÂMİU’s-SAHÎH
Müslim’in (ö. 261/875) sahih hadislerden meydana gelen eseri.
MUKADDİMETÜ İBNİ’s-SALÂH
İbnü’s-Salâh eş-Şehrezûrî’nin (ö. 643/1245) usûl-i hadîse dair meşhur eseri.
Üzerine çalışma yaptığı eser
el-CÂMİU’s-SAHÎH
Buhârî’nin (ö. 256/870) Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir kitap olarak kabul edilen, sahih hadisleri toplayan eseri.
Eseri
RAVZATÜ’t-TÂLİBÎN
Gazzâlî’nin el-Vecîz adlı eserine Abdülkerîm b. Muhammed er-Râfiî’nin Fetḥu’l-ʿazîz adıyla yazdığı şerhin Nevevî (ö. 676/1277) tarafından yapılan özeti.
Eseri
MİNHÂCÜ’t-TÂLİBÎN
Nevevî’nin (ö. 676/1277) Şâfiî fıkhına dair eseri.
Üzerine çalışma yaptığı eser
el-MUHARRER
Râfiî’nin (ö. 623/1226) Nevevî tarafından Minhâcü’ṭ-ṭâlibîn adıyla ihtisar edilen Şâfiî fıkhına dair eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER