REŞÎD RIZÂ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

REŞÎD RIZÂ ile İLİŞKİLİ MADDELER

رشيد رضا
TEFSÎRÜ’l-MENÂR
Reşîd Rızâ’nın (ö. 1935) Kur’an tefsiri.
Yayımladığı dergi
el-MENÂR
Kahire’de 1898-1940 yılları arasında yayımlanan kültürel ve siyasal dergi.
Hocası
MUHAMMED ABDUH
Mısırlı İslâm düşünürü, yenilik hareketinin öncülerinden.
Hocası
HÜSEYİN el-CİSR
Suriyeli din âlimi.
Çizgisini sürdürmeye çalıştığı âlim
EFGĀNÎ, Cemâleddin
İslâmî uyanışı etkileyen XIX. yüzyıl fikir ve siyaset adamlarından.
Etkilendiği yayın organı
el-URVETÜ’l-VÜSKĀ
Cemâleddîn-i Efgānî ile Muhammed Abduh tarafından 1884’te Paris’te yayımlanan dergi.
Eserlerinin tercüme edildiği dergi
SEBÎLÜRREŞÂD
Mehmed Âkif’in desteği ve başyazarlığında Eşref Edip Fergan’ın yayımladığı dergi.
Hilafetle ilgili görüşlerini eleştirdiği isim
ALİ ABDÜRRÂZIK
el-İslâm ve uṣûlü’l-ḥükm adlı kitabıyla tanınan Mısırlı düşünür ve siyasetçi.
Kadın konusundaki görüşlerini eleştiridiği isim
KĀSIM EMÎN
Kadın hakları savunuculuğuyla tanınan Mısırlı yazar.
Önce desteklediği sonra karşı çıktığı isim
ŞERÎF HÜSEYİN
Mekke emîri.
Takipçilerinden
MUHAMMED BEHCET el-BAYTÂR
Suriyeli din âlimi.
Önemsediği temel kavramlardan
ISLAH
İslâmî değerleri, inanç ve yaşama biçimini yeniden ihya etmeyi amaçlayan düşünce ve faaliyetleri ifade etmek üzere kullanılan bir terim.
Yeniden işlerlik kazandırmaya çalıştığı kurum
HİLÂFET
İslâm tarihinde devlet başkanlığı kurumu.
Savunduğu görüşlerden
TAKRÎBÜ’l-MEZÂHİB
İslâm mezheplerinin ve özellikle Ehl-i sünnet ile Şîa’nın ortak amaçlar etrafında hareket etmesi anlamında bir tabir.
Eserlerini Türkçeye çeviren isimlerden
AKSEKİ, Ahmet Hamdi
Din âlimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü Diyanet İşleri başkanı.
Etkilendiği isimlerden
GAZZÂLÎ
Eş‘arî kelâmcısı, Şâfiî fakihi, mutasavvıf, filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm düşünürü.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER