RUBÂÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

RUBÂÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

الرباعي
Anadolu'daki öncüsü
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-i RÛMÎ
Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şair.
En çok rubâî yazan şair
AZMÎZÂDE MUSTAFA HÂLETÎ
Daha çok rubâîleriyle tanınan divan şairi.
Rubâî yazan şairlerden
KARA FAZLÎ
Gül ü Bülbül adlı mesnevisiyle tanınan divan şairi.
Rubâî yazan şairlerden
FUZÛLÎ
Klasik Türk edebiyatının en büyük şairlerinden.
Rubâî yazan şairlerden
RÛHÎ-yi BAĞDÂDÎ
Daha çok terkibibendiyle tanınan divan şairi.
Rubâî yazan şairlerden
CEVRÎ İBRÂHİM ÇELEBİ
Divan şairi ve hattat.
Rubâî yazan şairlerden
NÂBÎ
Hikemî şiirin divan edebiyatındaki en önemli temsilcisi, şair.
Rubâî yazan şairlerden
SÂBİT
Divan şairi.
Rubâî yazan şairlerden
SEZÂÎ-yi GÜLŞENÎ
Halvetî-Gülşenî tarikatının Sezâiyye kolunun kurucusu, şair.
Rubâî yazan şairlerden
ŞEYH GALİB
Klasik Türk şiirinin son dönem büyük şairlerinden.
Bazı rubâîlerinde mahlas kullanan şair
İBRÂHİM HAKKI ERZURÛMÎ
Mârifetnâme adlı eseriyle tanınan âlim, sûfî ve şair.
Rubâî yazan şairlerden
ESRAR DEDE
Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye adlı eseriyle tanınan mutasavvıf şair.
Cumhuriyet döneminde rubâî yazan şairlerden
BEYATLI, Yahya Kemal
Türk şairi ve nesir yazarı.
Cumhuriyet döneminde rubâî yazan şairlerden
ASYA, Arif Nihat
Şair ve yazar.
Cumhuriyet döneminde rubâî yazan şairlerden
MERİÇ, Rıfkı Melûl
Şair, Türk-İslâm sanatı tarihi araştırmacısı.
Cumhuriyet döneminde rubâî yazan şairlerden
BAYRAMOĞLU, Fuat
Türk diplomatı, şair ve yazar.
Rubâîye benzer dörtlük yazan şair
NAZIM HİKMET
Cumhuriyet dönemi şair ve yazarı, düşünce adamı.
DİVAN EDEBİYATI
Türk edebiyatının İslâm medeniyeti dairesinde Arap ve Fars edebiyatları yanında meydana getirdiği büyük edebiyat kolu.
ARÛZ
Arap edebiyatında doğmuş ve İslâmî edebiyatlara yayılmış bir nazım sistemi ve Arap nazım sisteminde ilk şatrın son tef‘ilesi.
Benzerlik gösterdiği nazım şekillerinden
MÂNİ
Anonim Türk halk şiirinde bir nazım şekli.
Benzerlik gösterdiği nazım şekillerinden
TUYUĞ
Klasik Türk edebiyatında kullanılan yerli bir nazım şekli.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER