SAÎD b. MÜSEYYEB - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SAÎD b. MÜSEYYEB ile İLİŞKİLİ MADDELER

سعيد بن المسيّب
TÂBİÎN
Sahâbeyi müslüman olarak gören ve müslüman olarak ölen ikinci nesli ifade eden terim.
FUKAHÂ-yi SEB‘A
Tâbiîn döneminde yaşamış Medineli yedi fakih.
Kayınpederi
EBÛ HÜREYRE
Çok hadis rivayet etmesiyle tanınan sahâbî.
Hocası
OSMAN
İlk müslümanlardan, Hulefâ-yi Râşidîn’in üçüncüsü (644-656).
Hocası
ALİ
İlk müslümanlardan, Hz. Peygamber’in damadı ve Hulefâ-yi Râşidîn’in dördüncüsü (656-661).
Hocası
ÂİŞE
Hz. Ebû Bekir’in kızı ve Hz. Peygamber’in hanımı.
Hocası
ÜMMÜ SELEME
Hz. Peygamber’in hanımı.
Hocası
ZEYD b. SÂBİT
Sahâbî.
Hocası
EBÛ MÛSÂ el-EŞ‘ARÎ
Hakem Vak‘ası’nda Hz. Ali’yi temsil eden fakih sahâbî.
Hocası
ABDULLAH b. ABBAS
Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler arasında yer alan sahâbî.
Hocası
ABDULLAH b. ÖMER b. HATTÂB
Hz. Ömer’in oğlu, en çok hadis rivayet eden, en çok fetva veren yedi sâhâbîden ve abâdileden biri.
Hocası
ABDULLAH b. AMR b. ÂS
Hz. Peygamber’den duyduğu hadisleri onun huzurunda yazmasına izin verilen sahâbî.
Hocası
MUHAMMED b. MESLEME
Sahâbî.
Hocası
ÜMMÜ SÜLEYM
Enes b. Mâlik’in annesi, sahâbî.
Hocası
EBÛ BEKİR
İlk müslümanlardan, Hulefâ-yi Râşidîn’in birincisi (632-634).
Hocası
ÜBEY b. K‘B
Hz. Peygamber’e kâtiplik yapan ve Kur’an’a hizmetleriyle tanınan sahâbî.
Hocası
BİLÂL-i HABEŞÎ
Hz. Peygamber’in ilk müezzini olan sahâbî.
Hocası
SA‘D b. UBÂDE
Ensarın önde gelenlerinden, sahâbî.
Hocası
EBÛ ZER el-GIFÂRÎ
Servet terâkümü konusundaki görüş ve mücadelesiyle tanınan sahâbî.
Hocası
EBÜ’d-DERDÂ
Dımaşk kadılığı ve Kur’an muallimliği yapan sahâbî.
Öğrencisi
ÖMER b. ABDÜLAZÎZ
Emevî halifesi (717-720).
Öğrencisi
AMR b. ŞUAYB
Tâifli fakih ve muhaddis tâbiî.
Öğrencisi
AMR b. DÎNÂR
Tâbiîn devri Mekke fukahasından, müctehid, muhaddis.
Öğrencisi
AMR b. MÜRRE
Kûfe’nin meşhur hadis hâfızı ve zâhidi.
Öğrencisi
KATÂDE b. DİÂME
Müfessir tâbiî.
Öğrencisi
MUHAMMED el-BÂKIR
İsnâaşeriyye’nin beşinci ve İsmâiliyye’nin dördüncü imamı.
Öğrencisi
ZÜHRÎ
Tâbiî, hadisleri Emevî Halifesi Ömer b. Abdülazîz’in emriyle resmen tedvin eden âlim.
Öğrencisi
İBNÜ’l-MÜNKEDİR
Hadis ve kıraat âlimi, zâhid.
Öğrencisi
MEYMÛN b. MİHRÂN
Tâbiîn âlimi ve kadı.
Öğrencisi
YAHYÂ b. SAÎD el-ENSÂRÎ
Hadis âlimi, tâbiî.
Çağdaşı
ABDÜLMELİK b. MERVÂN
Emevî halifesi (685-705).
Öğrencisi
ZÜHRÎ
Tâbiî, hadisleri Emevî Halifesi Ömer b. Abdülazîz’in emriyle resmen tedvin eden âlim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER