İBNÜ’l-MÜNKEDİR - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBNÜ’l-MÜNKEDİR

ابن المنكدر
Müellif:
İBNÜ’l-MÜNKEDİR
Müellif: MEHMET GÖRMEZ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2000
Erişim Tarihi: 25.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnul-munkedir
MEHMET GÖRMEZ, "İBNÜ’l-MÜNKEDİR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnul-munkedir (25.06.2024).
Kopyalama metni

Medineli olup 60 (679) yılı civarında doğduğu zikredilmiştir. Hz. Âişe’nin dayısı olan babası Münkedir sahâbîdir; ancak onun sahâbî olmadığını söyleyenler de bulunmaktadır (İbn Abdülber, III, 533). Amcası Rebîa, kardeşleri Ebû Bekir ve Ömer Hicaz bölgesinin tanınmış fakihlerindendir. Münkedir’in Hz. Âişe’den yardım istediği, onun verdiği para ile satın aldığı câriyeden Muhammed, Ebû Bekir ve Ömer adlı oğullarının dünyaya geldiği kaydedilmektedir. İbnü’l-Münkedir Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Zübeyr, Esmâ bint Ebû Bekir, Câbir b. Abdullah, Enes b. Mâlik gibi sahâbîlerden, Urve b. zübeyr ve Saîd b. Müseyyeb gibi tâbiîlerden rivayette bulunurken kendisinden rivayet edenler arasında oğulları Yûsuf ve Münkedir’le Zührî, Eyyûb es-Sahtiyânî, Ebû Hanîfe, Süfyân es-Sevrî, Mâlik b. Enes gibi âlimler vardır. Güvenilirliğinde ittifak edilen ve aynı zamanda ileri gelen kıraat âlimlerinden biri olan İbnü’l-Münkedir’in 200’den fazla müsned hadis rivayet ettiği kaydedilmekte olup bunlardan bazıları Kütüb-i Sitte’de yer almıştır. İbnü’l-Münkedir’in dünyaya değer vermediği, ikramda bulunmayı sevdiği, fakirleri himaye ettiği belirtilmiş, İmam Mâlik onu insanların en âbidi ve zâhidi diye övmüştür. Zâhid kişiliğiyle tanınan Ebû Sahr el-Eylî ile her yıl hacca giden İbnü’l-Münkedir 131’de (748) vefat etti. 130 yılında öldüğü de kaydedilmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

, VII, 519-520; a.e.: el-Mütemmim, s. 188-198.

, I, 219-220.

, s. 461.

, I, 656-660.

, VIII, 97-98.

, V, 350-351.

, III, 146-158.

, III, 533.

, XXVI, 503-509.

, V, 353-361.

a.mlf., , I, 127-128.

İbn Hacer, Tehẕîbü’t-Tehẕîb, Beyrut 1412/1991, V, 302-303; X, 317-318; XI, 422-423.

, I, 51.

, I, 177-178.

Abdülgaffâr Süleyman el-Bündârî v.dğr., Mevsûʿatü ricâli’l-kütübi’t-tisʿa, Beyrut 1413/1993, III, 468.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2000 yılında İstanbul’da basılan 21. cildinde, 157 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER