TÂBİRNÂME - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TÂBİRNÂME ile İLİŞKİLİ MADDELER

تعبيرنامه
RÜYA
Tâbir ilminin geniş yer tuttuğu eserlerden
MUKADDİME
İbn Haldûn’un (ö. 808/1406) tarih felsefesini, içtimaî ve beşerî ilimleri temellendirdiği toplum metafiziğine dair eseri.
Tâbir ilminin geniş yer tuttuğu eserlerden
KEŞFÜ’z-ZUNÛN
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) bibliyografik eseri.
Rüya yorumunun öğretildiği peygamber
YÛSUF
Hz. Ya‘kūb’un oğlu, İsrâiloğulları’na gönderilen bir peygamber.
Rüya tâbirinde öne çıkan halife
EBÛ BEKİR
İlk müslümanlardan, Hulefâ-yi Râşidîn’in birincisi (632-634).
Rüya tâbirinde öne çıkan sahâbî
ESMÂ bint EBÛ BEKİR es-SIDDÎK
Hz. Ebû Bekir’in kızı ve Abdullah b. Zübeyr’in annesi, sahâbî.
Rüya tâbirinde öne çıkan fakih
SAÎD b. MÜSEYYEB
Medineli meşhur yedi tâbiîn fakihinden biri.
En meşhur tâbirnâme yazarlarından
İBN SÎRÎN
Rüya tabiriyle tanınan hadis ve fıkıh âlimi, tâbiî.
En meşhur tâbirnâme yazarlarından
NİYÂZÎ-i MISRÎ
Halvetiyye’nin Mısriyye kolunun kurucusu, mutasavvıf şair.
Tâbirnâme yazarlarından
İBN KUTEYBE
Dil, edebiyat, Kur’an ilimleri, hadis ve tarih sahalarındaki eserleriyle tanınan âlim.
Germiyanoğlu II. Yâkub Bey için tâbirnâme kaleme alan yazar
AHMED-i DÂÎ
Türk edebiyatında nazım ve nesir türünde çeşitli eserler veren, fakat daha çok Çengnâme adlı manzum eseriyle tanınan şair.
Tâbirnâme yazarlarından
FETTÂHÎ
Ḥüsn ü Dil adlı eseriyle tanınan İranlı şair.
Rüya tâbiriyle ilgili müstakil bölümü olan eser
KUTADGU BİLİG
Yûsuf Has Hâcib tarafından XI. yüzyılda yazılmış, Türk dilinin, edebiyatının ve kültür tarihinin en önemli kaynaklarından.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER