TAKRÎBÜ’l-MEZÂHİB - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TAKRÎBÜ’l-MEZÂHİB ile İLİŞKİLİ MADDELER

تقريب المذاهب
Takrîbü'l-mezâhib konusunda ilk ciddi teşebbüsü başlatan hükümdâr
NÂDİR ŞAH
İran’da Avşarlılar hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1736-1747).
Takrîbü'l-mezâhib faaliyetlerinde Ehl-i sünnet'i temsil eden âlim
SÜVEYDÎ, Abdullah b. Hüseyin
Bağdatlı Sünnî âlim ve şair.
Takrîbü'l-mezâhib faaliyetlerini destekleyen devlet adamı
RÂGIB PAŞA
Osmanlı sadrazamı, diplomat, şair ve tarihçi.
Takrîbü'l-mezâhib faaliyetlerini destekleyen âlim
ŞELTÛT, Mahmûd
Mısırlı âlim, Ezher şeyhi.
MEZHEP
Dinin inanç esaslarını veya amelî hükümlerini anlama ve yorumlama konusunda kendine özgü yaklaşımlara sahip düşünce sistemi; bu yaklaşımlar etrafında meydana gelen ekolleşmenin ürünü olan ilmî ve fikrî birikim.
TEFRİKA
Dinî, fikrî veya siyasî birliğin parçalanması.
İHTİLÂF
Bir meselede ayrı ayrı görüşlerin ortaya çıkması anlamında terim.
İTTİHÂD-ı İSLÂM
XIX. yüzyılın ikinci yarısında özellikle II. Abdülhamid döneminde müslümanlar arasında birlik sağlayarak sömürgeciliğe karşı koymayı amaçlayan siyaset için kullanılan tabir.
TELFÎK
Fıkhî bir meselenin hükmünü farklı mezheplerden seçilen unsurları bir araya getirerek oluşturma anlamında terim.
Takrîbü'l-mezâhib faaliyetlerini destekleyen isimlerden
MUHAMMED ABDUH
Mısırlı İslâm düşünürü, yenilik hareketinin öncülerinden.
Takrîbü'l-mezâhib faaliyetlerini destekleyen isimlerden
REŞÎD RIZÂ
Çağdaş İslâm düşüncesinin öncülerinden, ıslahatçı âlim.
Takrîbü'l-mezâhib faaliyetlerini destekleyen isimlerden
MÛSÂ CÂRULLAH
Tatar âlimi ve düşünürü.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER