TAŞKÖPRİZÂDE KEMÂLEDDİN EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TAŞKÖPRİZÂDE KEMÂLEDDİN EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Babası
TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ
eş-Şeḳāʾiḳu’n-nuʿmâniyye ve Miftâḥu’s-saʿâde adlı eserleriyle tanınan Osmanlı âlimi.
Ailesi
TAŞKÖPRİZÂDELER
Bir Osmanlı ulemâ ailesi.
Hocası
EBÜSSUÛD EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı, hukukçu ve müfessir.
Hocası
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ
Celvetiyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, şair.
Kardeşi Şehzade Mehmed'in katli için fetva verdiği padişah
OSMAN II
Osmanlı padişahı (1618-1622).
Babasının Miftâḥu’s-saʿâde adlı eserinin bazı ilâve ve yorumlarla yaptığı Türkçe çevirisi
MEVZÛÂTÜ’l-ULÛM
Taşköprizâde Kemâleddin Mehmed Efendi’nin (ö. 1030/1621), babasının yazdığı Miftâḥu’s-saʿâde adlı eserin ilâvelerle Türkçe’ye tercümesi.
Babasının yazdığı eser
MİFTÂHU’s-SAÂDE
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) ilimler tarihi ve tasnifiyle ilgili Arapça biyobibliyografik ve ansiklopedik eseri.
Babasının yazdığı eser
eş-ŞEKĀİKU’n-NU‘MÂNİYYE
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) Osmanlı ulemâ ve meşâyihine dair biyografik eseri.
Türkçe çevirisini yaptığı, ancak tamamlayamadığı eser
el-İSTÎÂB
İbn Abdülber en-Nemerî’nin (ö. 463/1071) sahâbenin hayatına dair eseri.
Üzerine eser yazdığı Mergīnânî'nin fıkıh kitabı
el-HİDÂYE
Burhâneddin el-Mergīnânî’nin (ö. 593/1197) Hanefî fıkhına dair eseri.
Mezarının bulunduğu hazîre
ÂŞIK PAŞA CAMİİ
İstanbul’da Fâtih Külliyesi ile Haliç arasındaki yamaçta XVI. yüzyıla ait cami ve müştemilâtı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER