TOGAN, Ahmet Zeki Velidi - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TOGAN, Ahmet Zeki Velidi ile İLİŞKİLİ MADDELER

Eğitimini tamamladığı yer
KAZAN
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başşehri.
Medresede öğretici olarak çalıştığı yer
UFA
Rusya Federasyonu’na bağlı Başkırdistan Özerk Cumhuriyeti’nin başşehri.
İki defa araştırma gezisi yaptığı, 1921’de kurulan Türkistan Millî Birliği’nin başına getirildiği ve bağımsızlık hareketinin temsilcisi sayıldığı yer
TÜRKİSTAN
Orta Asya’nın büyük kısmı için kullanılan tarihî bir terim.
Özerk bir hükümet kurmasına öncülük ettiği topluluk
BAŞKIRT
Orta Asya Türk kavimlerinden.
Birlikte Bolşevik Ruslar'a karşı mücadele ettiği hareket
BASMACI HAREKETİ
Rusya’da Türkistan’ın istiklâli için faaliyet gösterenlerin millî ayaklanmalarına verilen genel ad.
Yeni Türkistan dergisini birlikte çıkardığı kişi
İNAN, Abdülkadir
Türk dil, folklor, etnografya ve tarih âlimi.
Ruslarla mücadele esnasında temas kurduğu kişi
ENVER PAŞA
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin liderlerinden, Osmanlı Harbiye nâzırı.
Petersburg'da birlikte çalıştığı, Türkiye'ye davet ettirdiği ve konferanslarında tercümanlığını yaptığı kişi
BARTHOLD, Vasilij Viladimiroviç
Rus Türkolog ve şarkiyatçısı.
İstanbul'a davet eden kişi
TANRIÖVER, Hamdullah Suphi
Hatip, şair ve yazar.
Birlikte çalıştığı meslektaşı
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Hazırlanan tarih kitabına yönelik eleştirilerine şiddetle karşılık veren kişi
GÜNALTAY, Mehmet Şemsettin
İlim ve siyaset adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin on dördüncü başbakanı.
Hazırlanan tarih kitabına yönelik eleştirilerine şiddetle karşılık veren kişi
ARSAL, Sadri Maksudi
Kazan Türkleri arasında yetişen tanınmış siyaset ve ilim adamı.
Edebiyat Fakültesi’nde Türk tarihi muallimi olarak görev yaptığı yer
DÂRÜLFÜNUN
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda kurulan yüksek öğretim müessesesi.
1953 yılında yeniden kurulmasını sağladığı ve ilk müdürü olduğu enstitü
İSLÂM TETKİKLERİ ENSTİTÜSÜ
Yeni bir nüshasını bulduğu eser
KUTADGU BİLİG
Yûsuf Has Hâcib tarafından XI. yüzyılda yazılmış, Türk dilinin, edebiyatının ve kültür tarihinin en önemli kaynaklarından.
Meşhed’deki kitaplıkta metni bilinmeyen eserini bulduğu ve doktorasına konu olan kişi
İBN FADLÂN
İdil Bulgar Hanlığı’na gönderilen Abbâsî elçilik heyetinin kâtibi ve bu seferi anlatan seyahatnâmenin yazarı.
Keşfettiği âlim
İBNÜ’l-FAKĪH
Kitâbü’l-Büldân adlı eseriyle tanınan İslâm coğrafyacısı.
Taḥdîdü nihâyâti’l-emâkin’inin bazı bölümlerini ve el-Ḳānûnü’l-Mesʿûdî’sinin dünya coğrafyasına ait kısmını neşrettiği âlim
BÎRÛNÎ
Astronomi, matematik, fizik, tıp, coğrafya, tarih ve dinler tarihi başta olmak üzere çeşitli alanlarda önemli eserler veren, Türk-İslâm ve dünya tarihinin en tanınmış ilim adamlarından biri.
Dilinin kalıntılarını keşfettiği halk
HÂRİZM
Aral gölünün güneyinde uzanan topraklara ve XIII. yüzyıla kadar burada yaşayan halka verilen ad.
Mezarının bulunduğu yer
KARACAAHMET MEZARLIĞI
İstanbul Üsküdar’da şehrin en eski ve en büyük mezarlığı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER